RSS

Stawy i mięśnie – tabele porównawcze – układ kostno-stawowy

Posted on

NAZWA BUDOWA WIĘZADŁA RODZAJ RUCH

POŁĄCZENIA KRĘGOSŁUPA Z CZASZKĄ

Staw głowowy górnyszczytowo potyliczny(articulatio atlantoocipitalis) Dwa symetryczne stawy : kłykcie potyliczne + dołki stawowe górne kręgu szczytowego Błona szczytowo potyliczna przednia i tylna ProstyKłykciowy Dwuosiowy:Oś poprzeczna (zginanie i prostowanie głowy)Oś strzałkowa(zgięcia w bok)
Staw głowowy dolnyszczytowo obrotowy(articulatio atlantoaxiales) Dwa symetryczne st.szczytowo obrotowe boczne (prawy , lewy) : dołki stawowe położne na częściach bocznych kr.szczyt.+pow.stawowe górne na trzonie kr.obrotowegoDwa st.szczytowo obrotowe pośrodkowe(przedni i tylni) : P – pow.stawowa zęba kr.obrotowego + dołek zębowy łuku przedniego kr.szczytowegoT – pow.tylna zęba kr.obrotowego+ pow.stawowa więzadła poprzecznego Więzadło krzyżowe kręgu szczytowegoWięzadło wierzch. zębaWięzadło skrzydłowateBłona pokrywajaca ProstyŚrubowy Jednoosiowy :Dookoła osi pionowej wzdłuż zęba kr.obrotowegoSt.boczne – wzdłuż osi zęba (obsuwanie się pow.kr.szczytowego po kr.obrotowych)St.pośrodkowe – dookoła osi pionowej (ruch obrotowy)
 

POŁĄCZENIA ŻEBER Z KRĘGOSŁUPEM

Staw głów żebrowych(articulatio capiyumcostarum) Pow.stawowa głowy żebra + dołek żebrowy dwóch sąsiednich kręgów+ krążek międzykręgowy Więzadło promieniste i śródstawowe głowy żebra Sprzężony Jednoosiowy:Ruch obrotowy wokół osi długiej szyjki żebra
Stawy żebrowo poprzeczne(articulatio costotransrersariae Pow.stawowa guzka zebra + dołek żebrowy wyrostka poprzecznego kr.piersiowego wyst. w zebrach  I – X Więzadło żebrowo poprzeczne i zebrowo poprzeczne górne i dolne Sprzężony Jednoosiowy:Ruch obrotowy wokół osi długiej szyjki żebra

POŁĄCZENIA ŻEBER Z MOSTKIEM

Chrząstkozrost mostkowo zebrowy(synchondrios sternocostalis) Wytwarzany przez chrząstke I żebra
Staw mostkowo żebrowy(articulatio sternocostaleo) Żebra od II do VIIchrząstki żeber + wcięcie żebrowe (na trzonie mostka) Więzadło mostkowo zebrowe promienisteWięzadło mostkowo żebrowe śródstawowe

OBRĘCZ KOŃCZYNY GÓRNEJ

Staw mostkowo obojcztkowy(articulatio sternocalvicularis) Pow.st.konca mostkowego obojczyka+ wciecie obojczykowe mostka wraz z przylegającą cześcią chrząstki I zebra Krążek stawowyWięzadło mostkowo obojczykowe przednie i tylneWięzadło między obojczykoweWięzadło żebrowo obojczykowe Kulisty Wieloosiowy:Wysuwanie, cofaniePodnoszenie,OpuszczanieObrót dookoła osi długiej obojczyka
Staw barkowo obojczykowy(articulatio acromioclavicularis) Pow.stawowa barkowa obojczyka+pow.stawowa wyrostka barkowego łopatki Więzadło barkowo obojczykoweWięzadło kruczo obojczykowe (w.czworoboczne w.storzkowate) Sprzężony Wieloosiowy:Unoszenie i obniżanie wysuwanie, cofanie oraz nieznaczne ruchy obrotowe
WięzozrostyŁopatki Więz.kruczo barkowe:łaczy wyrostek kruczy i barkowy łopatki tworząc sklepienie st.ramiennego
Więz.poprzeczne łopatki górne:tworzy otwór przez który przebiega nerw podłopatkowy
NAZWA BUDOWA WIĘZADŁA RODZAJ RUCH

KOŃCZYNA GÓRNA WOLNA

Staw ramienny(articulatio humeri) Pow.stawowa głowy kości ramiennej+ panewka stawowa (wydrążenie stawowe przechodzące w obrąbek stawowy) Więzadło kruczo ramienneWiezadło obrąbkowo ramienne ProstyKulisty Wieloosiowy:Os strzałkowa (odwodzenie i przywodzenie)Oś poprzeczna (unoszenie prostowanie i zginanie ramienia)Oś podłużna (nawracanie i odwracanie)
Staw łokciowy(articulatio cubiti) Icz. ramienno łokciowa (pow.stawowa bloczka kości ramiennej+wcięcie bloczkowe kości łokciowej )Iicz. ramienno promieniowa (pow.stawowa główki kości ramiennej+ dwa stawy głowy kości promieniowej)IIIcz. promieniowo łokciowa (wcięcie promieniowe kości łokciowej + obwód stawowy głowy kości promieniowej) Więzadło poboczne promieniowe  i łokcioweWięzadło pierścieniowateWięzadło czworokątne Złożony(zawiasowo obrotowy) Dwuosiowy:Oś poprzeczna(zginanie i prostowanie)os podłużna(odwracanie i nawracanie)
Staw promieniowo łokciowy dalszy(articulatio radioulnaris distalis) Panewka (utworzona z wcięcia łokciowego kości promieniowej)Pow.wypukła (obwód głowy kości łokciowej)  Krążek stawowy ProstyObrotowy Jednoosiowy:Oś pionowa (nawracanie i odwracanie przedramienia)

STAWY RĘKI

Staw promieniowo nadgarstkowy(articulatio radiocarpea) Panewka (utworzona przez pow.stawową nadgarstka kości promieniowej) + pow.wypukła (wszystkie kości szeregu bliższego nadgarstka z wyjątkiem kości grochowatej) Więzadło międzykostne nadgarstka ZłożonyEpileptyczny Dwuosiowy:Oś poprzeczna(zginanie dłoniowe i grzbietowe ręki)Oś dłoniowo grzbietowa(odwodzenie ręki w kierunku łokciowym i promieniowym)
Staw śródnadgarstkowy(articulatio mediocarpea) Łączy kości szeregu bliższego i dalszego nadgarstka Więzadło międzynadgarstkowe międzykostne Pogłębiaruch stawu promieniowo nadgarstkowego
Staw międzynadgarstkowy(articulatio intercarpeae) Występuje w obrębie szeregu bliższego i dalszego nadgarstka łącząc przylegające do siebie kości , jamy tych stawów otwierają się do stawu śródnadgarstkowegoKość grochowata jest najbardziej ruchoma ze wszystkich miedzynadgarstkowych stawów , gdyż ma lużna torebkę stawowąStaw ten łączy kość grochowatą z trójgraniastą
Staw nadgarstkowo śródręczny(articulationes carpometacarpeae) Pow.stawowe dalsze kości szeregu dalszego nadgarstka + pow.stawowe bliższe podstaw kości sródręcza Prosty Płaski
Staw nadgarstkowo śródręczny kciuka siodełkowaty(articulatio carpometacarpea pollicis) Pow.stawowa kości czworobocznej większej + pow.stawowa podstawy I kości śródręcza Dwuosiowy:Oś dłoniowo grzbietowa(odwodzenie iprzywodzenie kciuka)Oś promieniowo łokciowa(przeciwstawianie i odprowadzanie kciuka)
Stawy międzyśródręcz. 3 stawy (tworzą je zwrócone ku sobie pow.stawowe podstaw odII doV kości śródręcza) Płaski
NAZWA BUDOWA WIĘZADŁA RODZAJ RUCH
 STAWY RĘKI CD.
Stawy śródręczno paliczkowe(aritculationes metacarpophalangeae) II – V głowy kości śródręcza + dołki stawowe położone na podstawie członów bliższych palców Więzadło poboczneWięzadło poprzeczne głębokie śródręcza ProstyKulisty Dwuosiowy:Oś poprzeczna(zginanie i prostowanie palców)Oś grzbietowo dłoniowa(przywodzenie i odwodzenie)
Staw śródręczno paliczkowy kciuka(articulatio metacarpophalangea pollicis) Głowa kości I śródręcza + dołek stawowy na podstawie paliczka kciuka Zawiasowy Jednoosiowy:Oś poprzeczna(zginanie i prostowanie kciuka)
Stawy miedzypaliczkowe(articulationes interphalangeae manus) Łączą paliczki każdego palca (w kciuku 1 w pozostałych po 2 stawy międzypaliczkowe bliższe i dalsze) Więzadła poprzeczne ProstyZawiasowy Jednoosiowy:Oś poprzeczna(zginanie i prostowanie)
 OBRĘCZ KOŃCZYNY DOLNEJ
Staw krzyżowo biodrowy(articulatio sacroiliaca) Pow.stawowa (utworzona przez pow.uchowatą kości krzyżowej i miednicznej) Więzadla bezpośrednie (krzyzowo biodrowe:brzuszne grzbietowe międzykostne)Więzadła pośrednie(biodrowo lędzwiowe, krzyżowo guzowe, krzyżowo kolcowe) Póścisły Bardzo mała ruchomość
Spojenie łonowe(symphysis pubica) Bezpośrednie połączenie kości miednicznych od przodu pow.spojeniowe pokryte chrząstką szklistą do której przymocowany jest krążek międzyłonowy Więzadło łonowe górne i łukowate Ruchomośc jest bardzo mała , gdyż ograniczają ją stzwy krzyżowo biodrowe
Błona zasłonowa(membrana obturatoria) Zamyka otwór zasłoniony, tylko w górnej części pozostawia wolną przestrzeń przekształcając bruzdę zasłonowa w kanał zasłonowy, poprzez który wychodzą z miednicy nerwy i naczynia zasłonowe
Więzadło pachwinowe(ligamenta inguinale) Rozpięte miedzy kolcem biodrowym przednim górnym a guzkiem łonowym (bruzda pachwinowa)wraz z brzegiem przednim miednicy ograniczają przestrzeń dla przejścia mieśni, naczyń i nerwów z jamy brzusznej na kończynę dolną

KOŃCZYNA DOLNA WOLNA

Staw biodrowy(articulatio coxae) Pow.stawowe tworzą pow.księżycowatą panewki kości miednicznej+ pow.stawowa głowy kości udowej Więzadło udowo biodrowe, kulszowe, łonowe ProstyKulisto panewkowy Wieloosiowy:Oś poprzeczna(zgięcie i wyprost)Oś strzałkowa(odwodzenie i przywodzenie)Oś pionowa(nawracanie i odwracanie)
Staw kolanowy(articulatiogenus) Pow.stawowe tworzą oba kłykcie kości udowej + pow.stawowe górne kłykci kości piszczelowych + pow.wewnętrzna rzepki przylegająca do klykcia kości udowej Więzadła wew. (krzyżowe tylne, przednie i poprzeczne kolana ) ZłożonyZawiasowo obrotowy Dwuosiowy:Oś poprzeczna(zgięcie i wyprost)Oś pionowa(nawrac. i odwrac.)
NAZWA BUDOWA WIĘZADŁA RODZAJ RUCH
 KOŃCZYNA DOLNA WOLNA CD. 
Staw piszczelowo strzałkowy(articulatio tibiofibularis) Pow.stawową tworzy głowa kości strzałkowej + pow.stawowa strzałkowa piszczeli Wiezadło przednie i tylne głowy strzałkiBłona miedzykostna goleniWięzozrost piszczelowo strzałkowy Płaski:Bardzo mała ruchomość
STAWY STOPY
Staw skokowo goleniowySkokowy górny(articulatio talocrularis) Pow.stawowa wypukła tworzy bloczek kości skokowej z pow.górną pow.górną przyśrodkową + wklęsla pow.utwrorzona z pow.stawowej dolnej kości piszczelowej i pow.stawowa obu kostwk bocznej i przyśrodkowej Wiezadlo przysrodkoweWięzadło skokowo strzałkowe przednie i tylneWięzadło pietowo strzałkowe ZłożonyBloczkowy Jednoosiowy:Oś poprzeczna(zgięcie grzbietowe i podeszwowe stopy)
Staw skokowo piętowy

Skokowy tylny

(articulatio subtalaris)

Pow.stawowa  piętowa tylna kości skokowej + pow.stawowa skokowa tylna kości piętowej Więzadło skokowo piętowe boczne, przyśrodkowe i międzykostne Złożony Jednoosiowy:Oś kompromisowa skośna do osi długiej stopy(odwracanie i nawracanie stopy)
Staw skokowo piętowo łódkowy poprzeczny stępu(articulatio talocalcaneoonavicularis) Pow.stawowa pietowa środkowa i przednia + pow.stawowa skokowa środkowa i przednia + pow.stawowa łódkowa głowy Więzadlo przyśrodkoweWięzadło skokowo łódkoweWięzadlo piętowo łódkowe ipietowo łódkowe podeszwowe Jednoosiowy:Oś kompromisowa skośna do osi długiej stopy(odwracanie z przywodzeniem i zgieciem podeszwowym, nawracanie z odwodzeniem i zgięciem grzbietowym stopy)
Piętowo sześcienny(articulatio calcaneocuboidea) Siodełkowata pow.stawową sześcienną kości piętowej + pow.stawowa blizsza kości sześciennej Więzadlo piętowo szescienne, piętowo szescienne podeszwowe Więzadlo podwszwowe Prosty Jednoosiowy:Oś strzałkowa(zwiększenie nawracania i odwracania w stawach skokowych dolnych)
Staw klinowo łodkowy(articulatio cuneonavicularis) Pow.stawowa 3kości klinowatych+ pow.stawowa kości klinowatej Liczne i krótkie wiezadla zespajajace kosci ze sobą ZłożonyPółścisły Ograniczona ruchomość z uwagi na płaskie pow.stawowe
Stawy stepowo środstopne(articulationes tarsometatarseae) 3 kości klinowate + kość sześcienna z podstawami I – V kości sródstopia Liczne wiezadla wzmacniane przez torebkę stawowa Minimalna mozliwośc ruchów, ruchy ślizgowe
Stawy miedzyśródstopne(articulationes intermetatarseae) Pow.stawowa podstaw kości II – V Płaski:Minimalna mozliwośc ruchów, ruchy ślizgowe
 

STAWY PALCÓW STOPY

Stawy śródstopno paliczkowe Głowy kości śródstopia  z podstawami paliczków bliższych palców Więzadło poboczne, podeszwowe i poprzeczne głebokie środstopia ProstyKłykciowy Dwuosiowy:Oś poprzeczna(zgięcie podeszwowe i grzbietowe)
Staw międz.palicz. Łączą paliczki każdego palca (w I 1 w pozostałych po 2 staw bliższe i dalsze) Więzadła poboczne ProstyZawiasowy Jednoosiowy:Oś poprzeczna

STAWY  JEDNOOSIOWE :

 • Głowowy dolny – szczytowo obrotowy     (articulatio atlantoaxiales)
 • Głów żebrowych     (articulatio capitumcostarum)
 • Żebrowo poprzeczne     (articulatio costotransrersariae)
 • Promieniowo łokciowe bliższe i dalszy     (aritculatio radioulnaris)
 • Śródręczno paliczkowy kciuka     (articulatio metacarpophalangea pollicis)
 • Międztpaliczkowe ręki     (articulationes interphalangeae manus)
 • Skokowo goleniowy – skokowy górny     (articulatio talocrulalis)
 • Skokowo piętowy – skokowy tylny     (articulatio subtalaris)
 • Skokowo łódkowo piętowy – poprzeczny stępu     (articulatio

                                                                                               talocalcaneoonavicularis)

 • Piętowo sześcienny     (articulatio calcaneocuboidea)
 • Międzypaliczkowe stopy     (articulationes interphalangeae)

STAWY DWUOSIOWE :

 • Głowowy górny – szczytowo potyliczny     (articulatio atlantoocipitalis)
 • Łokciowy     (articulatio cubiti)
 • Promieniowo nadgarstkowy     (articulatio rdiocarpea)
 • Nadgarstkowo śródręczny kciuka – siodełkowaty     (articulatio carpometacarpea

                                                                                                   pollicis)

 • Śródręczno paliczkowe     (articulationes metacarpophalangae)
 • Kolanowy     (articulatio genus)
 • Śródstopno paliczkowe     (articulationes metatarsophalangeae)

 

STAWY WIELOOSIOWE :

 • Mostkowo obojczykowy     (articulatio sternocalvicularis)
 • Barkowo obojczykowy     (articulatio acromio calvicularis)
 • Ramienny     (articulatio humeri)
 • Biodrowy (articulatio coxae)

STAWY PŁASKIE :

 • Nadgarstkowo śródręczny     (articulationes carpometacarpeae)
 • Krzyżowo biodrowy     (articulatiosacroiliaca)
 • Piszczelowo strzałkowy     (articulatio tibiofibularis)
 • Klinowo łódkowy     (articulatio cuneonavicularis)
 • Stępowo śródstopne     (articulationes tarsometatarseae)
 • Międzyśródstopne     (articulationes  intermetatarseae)
 • Międzyśródreczne    (articulatio intermetacarpeae)

 

NAZWA PRZYCZEP POCZĄTKOWY PRZYCZEP KOŃCOWY FUNKCJA
 MIĘŚNIE OBRĘCZY KOŃCZYNY GÓRNEJ
m.naramienny(m.deltoideus) Część obojczykowa(koniec barkowy obojczyka)Część barkowa(wyrostek barkowy łopatki)Część grzebieniowa(grzebień łopatki) Guzowatość ramienna kości ramiennej Skurcz całego mięśnia odwodzi ramieSkurcz części obojczykowej wysówa do przodu i nawraca ramię do przoduCzęść grzebieniowa pociąga odwiedzione ramię do tyłu
m.nadgrzebieniowy(m.supraspinatus) Dół nadgrzebieniowy łopatki Szczyt guzka większego kości ramiennej Odwodzi ramię i wygładza torebkę stawową
m.podgrzebieniowy(m.infraspinatus) Dół podgrzebieniowy łopatki oraz powięż podgrzebieniowa Guzek większy kości ramiennej Odwraca ramięnapina torebkę stawową
m.obły mniejszy(m.teres minor) Brzeg boczny łopatki
m.obły większy(m.teres major) Kont dolny łopatki Grzebień guzka mniejszego kości ramiennej Nawraca przywodzi i tyłozgina ramię
m.podłopatkowy(m.subscapularis) Dół podłopatkowy i powięź podłopatkowa Guzek mniejszy kości ramiennej Nawraca i przywodzi ramię

MIĘSIE PRZEDNIE RAMIENIA

m.dwugłowyramienia(m.bicepsbrachii) Głowa długa(guzek nadpanewkowy łopatki)Głowa krótka(wyrostek kruczy łopatki) Guzowatość kości promieniowej Zgina i odwraca przedramięGłowa długa(odwodzi ramie)Głowa krótka(zgina i przywodzi ramię)
m.kruczoramienny(mcoracobriachialis) Wyrostek kruczy łopatki Kość ramienna polowa długości trzonu NawracaZgina i przywodzi ramię do przedniej ściany klatki piersiowej
m.ramienny(m.brachialis) Przednia pow.trzonu kości ramiennej Guzowatość kościłokciowej Zgina przedramięWygładza torebkę stawową
 MIĘŚNIE TYLNE RAMIENIA 
m.trójgłowyramienia(m.tricepsbrachii) Głowa długa(guzek panewkowy łopatki)Głowa boczna i przyśrodkowa(tylna pow.trzonu kości ramiennej) Wyrostek łokciowy kości łokciowej Prostuje staw łokciowyGłowa długa(prostuje i przywodzi ramię)
m.łokciowy(m.anconeus) Nadklykieć boczny kości ramiennej Brzeg tylni kości łokciowej Prostuje staw łokciowyWygładza torebkę stawową
 MIĘŚNIE PRZEDNIE PRZEDRAMIENIA
warstwa powierzchowna
m.nawrotnyobły(m.pronatotteres) Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej i wyrostek dziobasty kości lokciowej Boczna pow. w połowie trzonu kości promieniowej Nawaca i zgina przedramie w stawie łokciowym
m.zginacz promieniowynadgarstka(m.flexor carpi radialis) Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej Podstawa II i III kości śródręcza po stronie dłoniowej Zgina przedramię w stawie łokciowymBierze udział w nawracaniu przedramieniaZgina dloniowo rękę i odwodzi ją w kierunku promieniowym
m.dłoniowy długi(m.palmaris longus) Troczek zginaczy Zgina dloniowo rękę i napina rozcięgno dłoniowe ręki
NAZWA PRZYCZEPPOCZĄTKOWY PRZYCZEPKOŃCOWY FUNKCJA
 MIĘŚNIE PRZEDNIE PRZEDRAMIENIA CD.
warstwa powierzchowna cd.
m.zginacz łokciowy nadgarstka(m.flexor carpi ulnaris) Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej i odcinek bliższy tylnego brzegu kości łokciowej Pow.dłoniowa podstawy V kości śródręcza Zgina dłoniowo rękę i odwodzi ja w kierunku łokciowym
m.zginacz powierzchownypalców(m.flexor digitorum superficjalis) Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennejwyrostek dziobasty kości lokciowejprzednia pow.kośći promieniowej w odcinku bliższym Dwa ścięgna powierzchowne(podstawa paliczków środkowych III i IV palca)Dwa ściegna polożone głebiej(policzki II i V palca) Zgina wszystkie stawy nad którymi przebiega (łokciowy, śródręczno paliczkowy, międzypaliczkowy)Dloniowo zgina rękę
warstwa głęboka
m.zginacz głęboki palców(m. flexor digitorum profundus) Przednia pow.trzonu kości łokciowej i przyległa część błony międzykostnej Podstawa paliczków dalszych od II doV palca Zgina dłoniowo rękę i wszystkie stawy palców II – VZbliża do siebie rozstawione palce
m.zginacz długi kciuka(m.flexor pollicis longus) Podstawa dalszego paliczka kciuka Zgina rękę i stawy kciuka
m.nawrotnyczworoboczny(m.pronator quadratus) Przednia pow.części dalszej trzonu kości łokciowej Przednia i boczna pow.trzonu kości promieniowej Nawraca przedramie(dziala tylko na staw promieniowo łokciowy dalszy)
 

MIĘŚNIE BOCZNE PRZEDRAMIENIA

m.ramienno promieniowy(m.brachioradialis Brzeg boczny kości ramiennej poniżej polowy jej długości Wyrostek rylcowaty kości promieniowej Zgina przedramię w stawie łokciowymNawraca i odwraca przedramię
m.prostownik promieniowy dplugi nadgarstka(extensor carpi radialis longus) Brzeg boczny kości Pow.grzbietowa podstawy II kości śródręcza Prostuja i zginaja rękęZginają staw łokciowy
m.prostownik promieniowy krótki nadgarstka(extensor carpi radialis brevis) Nadkłykieć boczny kości ramiennej Pow.grzbietowa podstawy III kości śródręcza
m.odwracacz(m.supinator) Nadkłykieć boczny kości ramiennej i tylna strona nasady bliższej kości łokciowej Kość promieniowa poniżej guzowatości promieniowej Odwraca przedramię
 MIĘŚNIE TYLNE PRZEDRAMIENIA
warstwa powierzchowna
m.prostownik palców(m.extensor digitorum) Nadkłykieć boczny kości ramiennej i wiązadło poboczne promieniowe Podstawy dalsze paliczków palców trójczłonowych Prostuje i zgina rękęProstuje palce i odwodzi w stawach środręczno paliczkowych
m.prostownik palca malego(extensor digiti minimi) Nadkłykieć boczny kości ramiennej Część grzbietowa V palca Prostuje i przywodzi V palec
NAZWA PRZYCZEP POCZĄTKOWY PRZYCZEP KOŃCOWY FUNKCJA
 

MIĘŚNIE TYLNE PRZEDRAMIENIA CD

 

warstwa powierzchowna cd.
m.prostownik łokciowy nadgarstka(m.extensor carpi unalis) Nadkłykieć boczny kości ramiennej i tylna pow.kośći lokciowej Podstawa V kości śródręczna po stronie grzbietowej Prostuje i odwodzi rękę
warstwa głęboka
m.odwodziciel długi kciuka(m.abductor pollicis longus) Tylna pow.obu kości przedramienia i blona międzykostna Podstawa I kości śródręcza Odwodzi rękę w kierunku promieniowymZgina rękę dłoniowoOdwodzi i odprowadza kciuk
m.prostownikkrótki kciuka(m.extensor pollicis brevis) Tylna pow.kości przedramienia i blona międzykostna Podstawa bliższego paliczka kciuka Prostuje i odwodzi kciukOdwodzi rękę w kierunku promieniowym
m.prostownikdługi kciuka(m.extensor pollicis longus) Tylna pow.kości łokciowej i blona międzykostna Podstawa dalszego paliczka kciuka Przywodzi i przostuje kciuk we wszystkich jego stawachProstuje rękę
 

MIĘŚNIE RĘKI

 

mięśnie kłębu
m.odwodziciel krótki kciuka(m.abductor pollicisbrevis) Troczek zginaczy ikość łódeczkowata Brzeg boczny podstawy bliższego paliczka kciuka Odwodzi i przeciwstawia kciuk
m.zginacz krótki kciuka(m.flexorpollicis brevis) Poprzedni mięsień nieco przyśrodkowo od niego na troczku zginaczy obu kościach czworobocznych i kości główkowatej Podsawa bliższego paliczka kciuka Zgina kciuk w stawie śródręczno paliczkowym
m.przeciwstawiacz kciuka(m.opponeus pollicis) Troczek zginaczy obu kościach czworobocznych i kości główkowatej Powierzchnia boczna I kości śródręcza Przywodzi kciukPrzeciwstwia go pozostałym palcom
m.przywodiciel kciuka(m.adductor pollicis) Wiązadło promieniste nadgarstka i kosci główkowaej oraz na III kości śródręcza Bliższy paliczek kciuka Przywodzi kciukPrzeciwstawia go innym palcomZgina w stawie śródręczno paliczkowym
mięśnie kłębika
m.dłoniowy krotki(palmaris brevis) Brzeg łokciowy rozcięgna dloniowego ręki oraz trozczek zginaczy Skóra brzegu łokciowego reki Wywołuje zmarszczki na brzegu łokciowym dloni
m.odwodziciel palca małego(m.abductor digiti minimi) Wynioslośc przyśrodkowa nadgarstka Brzeg przyśrodkowy bliższego paliczka palca  V Odwodz mały palecZgina go w stawie środręczno paliczkowymProstuje w stawach międzypaliczkowych
m.zginacz krótki palca małego(flexor digitiminimi brevis) Podstawa bliższego paliczka palca małego Zgina palec mały w stawie środręczno paliczkowym
m.przeciwstawiacz palca małego(m.opponens digiti minimi) Przyśrodkowa pow. V kości środręcza Nieznacznie przeciwstawia palec V
NAZWA PRZYCZEPPOCZĄTKOWY PRZYCZEPKOŃCOWY FUNKCJA

MIŚNIE RĘKI CD

mięśnie środkowe dłoni
m.glistowate(m.lumbricales) Cztery małe mięśnie położone między ścięgnami zginacza głębokiego palców ścięgna końcowe przechodzą na stronę grzbietową gdzie łączą się z rozcięgnem grzbietowym palców Zginają palce trójczłonowe  w stawach śródręczno paliczkowychProstują w stawach międypaliczkowych
m.międzykostne(m.interossei) Kości śródręcza Zginaja, odwodzą, przywodzą palce w stawach śródręczno paliczkowychProstują w stawach międypaliczkowych
 

MIĘŚNIE OBRĘCZY KOŃCZYNY DOLNEJ

(czyli mięśnie miednicy) 

wewnętrzne mięsie miednicy
m.biodrowo lędzwiowy(m.iliopsoas) Składa się z dwóch mięśni: lędzwiowego wiekszego i biodrowego
m.lędzwiowy większy(m.psoas major) Warstwa powierzvhowna(boczna pow.trzonu ostatniego kręgu piersiowego i czterech górnych kręgów lędzwiowych )Warstwa głeboka(wyrostki żebrowe wszystkich kręgów lędźwiowych) Krętarz mniejszy kości udowej Zgina staw biodrowyPrzywodzi i odwraca udoKurczac się obustronnie zgina kręgosłup w odcinku lędzwiowym w przód przy jednostronnym skurczu w bokPodnosi tułów przy ustalonych kończynach dolnych
m.biodrowy(m.iliacus) Dół biodrowy Kretarz mniejszy kości udowej Przywodzi i odwraca udoPodnosi tułów przy ustalonych kończynach dolnych
m.lędxwiowy mniejszy(m.psoas minor) Jest mięśniem niewielkim i niestałymPołożony od przodu od m.lędzwiowego wiekszego Napina powięź biodrową
zewnętrzne mięśnie miednicy
m.pośladkowy wielki(m.gluteus maximus) Pow.posladkowa talerza biodrowego do tyłu od kresy pośladkowej tylnejBoczny brzeg kości krzyzowej i guzicznejWiązadlo krzyżowo guziczne Włókna części górnej(pasmo biodrowo piszczelowe powięzi szerokiej uda)Włókna dolnej częsci(guzowatość pośladkowa kości udowej) Prostuje staw biodrowyUtrzymuje pionową postawę ciałaObustronny skurcz wysuwa miednicę ku przodowi a jednostronny w bok (przy ustalonych kończynach dolnych)Prostuje kolanoOdwraca i przywodzi udo
m.napinajacy powięź szeroką(m.tensor fasciae latae) Kolec biodrowy przedni górnyPowięź pośladkowa Kłykieć boczny kości piszczelowej Zgina, nawraca i odwodzi udoNapina powięź szerokaUstala wyprostowany staw kolanowy przyczyniając się do utrzymania pionowej postawy ciałaZgięty staw kolanowy zgina jeszcze bardziej
m.pośladkowy średni(m.gluteus medius) Pow.pośladkowa talerza biodrowego miedzy kresą pośladkowa przednią a tylnia Krętarz większy kości udowej Odwodzą udoPochylaja miednice w bok (przy ustalonych kończynach dolnych)Część przednia zgina i nawraca staw biodrowyCzęść tylna prostuje i nawraca go
m.pośladkowymały(m.gluteus minius) Pow.pośladkowa talerza biodrowego miedzy kresą pośladkowa dolną a przednią
m.gruszkowaty(m.piriformis) Miedniczna pow.kości krzyżowej na wysokości drugiego do czwartego jej segmentu Przyśrodkowa strona krętarz większego kości udowej Odwraca, odwodzi i prostuje udo
m.zasłaniacz wewnętrzny(m.obturatoriusinternus) Pow.wewnętrzna błony zasłonowej i kostne ograniczenie otworu zasłonionego Dół krętarzowy kości udowej Odwraca , przywodzi i prostuje udo
NAZWA PRZYCZEP POCZĄTKOWY PRZYCZEP KOŃCOWY FUNKCJA

 

MIĘŚNIE OBRĘCZY KOŃCZYNY DOLNEJ CD

(czyli mięśnie miednicy) 

wewnętrzne mięsie miednicy cd
m.bliżniacze górny i dolny(m.gemelli superior et inferior) m.bliźniaczy górny(kolec kulszowy)m.bliźniaczy dolny(guz kulszowy) Dół krętarzowy kości udowej Wspomagają działanie m.zasłaniacza wewnętrznego
m.czworoboczny uda(m.quadratus femoris) Guz kulszowy Grzebień między krętarzowy kości udowej Odwraca , przywodzi i prostuje udo
m.zasłaniacz zewnętrzny(m.obturatorius externus) Pow.zewnętrzna błony zasłonowej i kostne ograniczenie otworu zasłonionego Dół krętarzowy kości udowej Wspomaga czynności m.czworobocznego uda

MIĘŚNIE PRZEDNIE UDA

m.krawiecki(m.sartorius) Kolec biodrowy przedni górny Poniżej kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej Zgina , odwodzi  i odwraca udoZgina i nawraca goleń
m.czworogłowy uda(m.quadrceps femoris) Największy pod względwm masy mięsień człowiekaPołożony na przedniej pow.uda.Dzieli się na cztery głowy Silnie prostuje staw kolanowy
m.prosty uda(m.rectus femoris) Kolec biodrowy przedni dolny i torebka stawowa RzepkaGuzowatość piszczeli Zgina, odwodzi i odwraca udo
m.obszerny boczny(m.vastus lateralis) Krętarz większyKresa międzykrętarzowaWarga boczna kresy chropowatej kości udowej Podstawa i brzegi rzepkiGuzowatość piszczeli
m.obszerny przyśrodkowy(m.vastus medialis) Warga przyśrodkowa kresy chropowatej kości udowej
m.obszerny posredni(m.vastus intermedius) Przednio boczna strona trzonu kości udowej
m.stawowy kolana(m.articularis genus) Przednia pow.uda Torebka stawu kolanowego Wygładza fałdy torebki stawowej podczas prostowania stawu kolanowego
 MIĘŚNIE PRZYŚRODKOWE UDA 
m.grzebieniowy(m.pectineus) Grzebień i guzek łonowy Kresa grzebieniowa kości udowej poniżej krętarza mniejszego Przywodzi, odwraca i zgina udo
m.smukły(m.gracjalis) Gałąź dolna kości łonowej i przylegająca część gałęzi kości kulszowej Poniżej kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej Przywodzi, zgina i odwraca udoZgina i nawraca goleń
m.przywodziciel długi(m.adductor longus) Gałąź górna kości łonowej(obok spojenia łonowego) Środkowa trzecia część wargi przyśrodkowej kresy chropowatej kości udowej Przywodzi, odwraca i zgina udo
m.przywodziciel krótki(m.adductor brevis) Przednia pow.gałezi kości łonowej Trzecia górna część wargi przyśrodkowej kresy chropowatej kości udowej
NAZWA PRZYCZEP POCZĄTKOWY PRZYCZEP KOŃCOWY FUNKCJA

MIĘŚNIE PRZYŚRODKOWE UDA CD

m.przywodziciel wielki(m.adductor mangus ) Przednia pow.gałezi kości łonowejGałąź kości kulszowej i przyległa część guza kulszowego Włókna mięśnia rozpoczynające się na gałęzi dolnej kości łonowej i na gałęzi kości kulszowej kończą się wzdłuż wargi przyśrodkowej kresy chropowatej kości udowejWłókna mięśnia rozpoczynającego się na guzie kulszowym kończą się na nadkłykciu przyśrodkowym kości udowej Przywodzi udoCzęść kończąca się na kresie chropowatej odwraca i zgina udoCzęść kończąca się na nadkłykciu przyśrodkowym uda nawraca i prostuje je
MIĘŚNIE TYLNE UDA
m.półścięgnisty(m.semitendinosus) Guz kulszowy Poniżej kłykcia przyśrodkowego piszczeli Prostuje i przywodzi udoZgina i nawraca goleń
m.półbłoniasty(m.semimembranosus) Poniżej kłykcia przyśrodkowego piszczeliWięzadło  podkolanowe skośnePowięź goleni
m.dwugłowy uda(m.biceps femoris) Głowa długa(guz kulszowy)Głowa krótka(środkowa trzecia częśc trzonu wargi bocznej kresy chropowatej) Głowa strzałki Zgina i nawraca goleńGłowa długa prostuje, przywodzi i odwraca udo

MIĘŚNIE PRZEDNIE GOLENI

m.piszczelowy przedni(m.tibialis anterior) Kłykieć bocznyGórna część pow.bocznej trzonu kości piszczelowej oraz przyległa część błony międzykostnej goleni Strona podeszwowa kości klinowatej przyśrodkowej i I kości śródstopia Zgina grzbietowo stopęPrzywodzi i odwraca jąPochyla goleń do przodu (przy ustalonej stopie)
m.prostownik długi palców(m.extensor digitorum longus) Kłykieć boczny piszczeliGłowa strzałki i jej brzeg przedni oraz przyległa część błony międzykostnej goleni Rozcięgna grzbietowe palców Zgina grzbietowo stopęPrzywodzi i odwraca jąProstuje palce stopy
m.strzałkowy trzeci(m.peroneus teritus) m.ten stanowi odczepioną boczna część prostownika długiego palców Strona grzbietowa podstawy V kości śródstopia Zgina grzbietowo stopęNawraca i odwraca ją
m.prostownik długi palucha(m.extensor hallucis longus) Środkowa część powierzchni przyśrodkowej trzonu strzałki oraz przyległa część błony międzykostnej goleni Podstawa dalszego paliczka palucha Prostuje paluchaZgina grzbietowo stopę

MIĘŚNIE  BOCZNE GOLENI

m.strzałkowy długi(m.peroneus longus) Klykieć boczny piszczeliGłowa strzałkiTorebka stawu piszczelowo strzałkowegoGórny odcinek powierzchni bocznej trzonu strzałki Kość klinowa przyśrodkowa i podstawa  I  kości śródstopia Nawraca i równcześnie odwodzi  odwodzi stopęZgina ja w kierunku podeszwowym
m.strzałkowy krótkim.peroneus brevis Środkowa trzecia część pow.bocznej trzonu strzałki Guzowatość  V  kości śródstopia
NAZWA PRZYCZEP POCZĄTKOWY PRZYCZEP KOŃCOWY FUNKCJA
 MIĘŚNIE TYLNE GOLENI
warstwa powierzchowna
m.trójgłowy łydki(m.triceps surae) Największy mięsień grupy tylnejDzieli się na : m.brzuchaty łydki i m.płasczkowaty Odwraca i przywodzi stopęPrzyciska ją do podłoża
m.brzuchaty łydki(m.gastocenemius Głowa boczna(powyrzej kłykcia bocznego kości udowej)Głowa przyśrodkowa(powyżej kłykcia przyśrodkowego kości udowej na pow.podkolanowej) Guz piętowy Zgina stopę w kierunku podeszwowymZgina staw kolanowy
m.płaszczko waty(m.soleus) Tylna pow.głowy strzałkiGórna część trzonu strzałki kresa m.płaszczkowategoPrzyległa część tylniej powierzchni kości piszczelowej Zgina stopę w kierunku podeszwowym
m.podeszwowy(m.plantaris) Powyżej kłykcia bocznego kości udowej Wspomaga działanie mięśnia trójgłowego łydki
warstwa głęboka
m.podkolanowy(m.popliteus) Nadkłykieć boczny kości udowejTorebka stawu kolanowego Tylna pow.kości piszczelowej Zgina goleńPrzy zgiętym kolanie nawraca
m.zginacz długi palców(m.flexor digitorum longus) Tylna pow.piszczeli Dalsze paliczki od  II  do  V palca Zgina stopę podeszwowoOdwraca i przywodzi jąZgina palce
m.piszczelowy tylny(m.tibialis posterior) Błona międzykostna goleni i przyległe części tylnej pow.kości piszczelowej i strzałkowej Kość łódkowataTrzy kości klinowateKość sześciennaTrzy środkowe kości śródstopia Odwraca i przywodzi stopęZgina ją podeszwowo
m.zginacz dłógi palucha(m.flexor hallucis longus) Tylnia pow.trzonu strzałki Podstawa dalszego paliczka palucha Odwraca i przywodzi stopęZgina ją podeszwowoZgina palucha w obu stawach
 MIĘŚNIE STOPY
mięśnie grzbietu stopy
m.prostownik krótki palców(m.extensor digitorum brevis) Grzbietowo boczna pow.kości piętowej przed zatoką stępu Rozcięgno grzbietowe palców stopy Prostują  i zginają grzbietowo odpowiednie palce
m.prostownik krótki palucha(m.extensor hallucis brevis) Grzbietowo boczna pow.kości piętowej przed zatoką stępu Paliczek bliższy palucha

mięśnie podeszwowe stopy

wyniosłość przyśrodkowa
m.odwodziciel palucha(m.abductor hallucis) Kość piętowa,łódkowata, klinowata przyśrodkowa i rozcięgno przyśrodkowe Podstawa paliczka bliższegoTrzeszczka przyśrodkowa Zgina i odwodzi paluchWzmacnia przyśrodkową najbardziej wypukłą część sklepienia stopy
m.zginacz krótki palucha(m.flexor hallucis brevis) Podeszwowa pow.trzech kości klinowatychKość łódkowata Dwa ścięgna na podstawie paliczka bliższego palucha i na obu trzeszczkach Zgina palucha i wzmacnia podłużne sklepienie stopy
NAZWA PRZYCZEP POCZĄTKOWY PRZYCZEP KOŃCOWY FUNKCJA
 MIĘŚNIE STOPY CD
mięśnie podeszwowe stopy cd
wyniosłość przyśrodkowa cd
m.przywodziciel palucha(m.adductor hallucis) Głowa skośna(podstawa od II do IV kości śródstopia klinowatej bocznej i sześciennej)Głowa poprzeczna(torebki stawów śródstopno paliczkowych od II do V) Podstawa bliższego paliczka paluchaTrzeszczka boczna Przywodzi palucha i zgina go w stawie śródstopno policzkowymGłowa poprzeczna zwęża stope wzmacnia wysklepienie poprzeczne stopy
wyniosłość boczna
m.odwodziciel palca małego(m.abductor digiti minimi) Dolna pow.kości piętowejRozcięgna podeszwowe V kość śródstopiaPodstawa bliższego paliczka palca małego Zgina i nieznacznie  odwodzi palec małyWzmacnia podłużne wysklepienie stopy
m.zginacz krótki palca małego(m.flexor digiti minimi) Podstawa V kości śródstopia Podstawa paliczka bliższego palca małego Zgina palec małyWzmacnia podłużne wysklepieni stopy
wyniosłość pośrednia
m.zginacz krótki palców(m.flexor digitorum brevis) Dolna pow.guza pietowegoRozciegno podeszwowe Środkowy paliczekOd II do V palca Zgina palce II – VWzmacnia podłużne wysklepienie stopy
m.czworobocz ny podeszwy(m.quadratus plantae) Dolna i przyśrodkowa pow.kości pietowej Ścięgno m.zginacza długiego palców Reguluje kierunek pociagania
m.glistowate(mm.lumbricales) Ścięgna końcowe m.zginacza długiego palców Podstawa paliczków bliższych II – V palca Zginaja paliczki bliższe II – V palcaPrzywodzą je do palucha
m.międzykostne(mm.interossei) Trzon kosci śródstopia Podstawa paliczków bliższych i torebka stawów śródstopono paliczkowych m.miedzykostne podeszwowe zginaja paliczki w kierunku podwszwowym i przywodzą palce do osi orientacyjnej biegnącej przez drugi palecm.miedzykostne grzgietowe odwodza palce od osi orientacyjnej ustalaja stawy śródstopno paliczkowe

POWIERZCHOWNE MIĘŚNIE GRZBIETU

mięśnie kolcowo ramienne
m.czworoboczny(m.trapezius) Od kości potylicznej do XIIkręgu piersiowego(kresa karkowa górna, guzowatość potyliczna zewnętrzna, wyrostek kolczysty VII kregu szyjnego, więzadlo karkowe, wszystkie wyrostki kolczyste i więzadła nadkolcowe) Część zstępująća(koniec barkowy obojczyka)Część poprzeczna(wyrostek barkowy łopatki)Część wstępująca(grzebień łopatki) Obustronny skurcz całego mięśnia cofa barki i zbliża łopatki do kręgosłupaCzęść zstępująca dzwiga bark ku górze a przy ustalonej obręczy zgina głowę w bok, podczas skurczu obustronnego pochyla głowę do tyluCzęść wstępująca obniża bark a przy ustalonej obręczy unosi tułówCzęść poprzeczna zbliża łopatkę do kręgosłupa
m.najszerszy grzbietu(m.latissimus doris) Cz.kręgowa(wyrostki kolczyste sześciu dolnych kręgów piersiowych wszystkich lędzwiowych i grzebień krzyżowy pośrodkowy)Cz.biodrowa(warga zewnętrzna częśi przyśrodkowej grzebienia biodrowego)Cz.łopatkowa(zewnętrzna pow.konta dolnego łopatki) Grzebień guzka mniejszego kości ramiennej Przy ustalonym kręgosłupie opuszcza uniesione ramię  przywodzi ityłozgina i silnie nawracaPrzy ustalonej kończynie unosi dolne żebra (pomocniczy mięsień wdechowy)
NAZWA PRZYCZEP POCZĄTKOWY PRZYCZEP KOŃCOWY FUNKCJA

POWIERZCHOWNE MIĘŚNIE GRZBIETU CD

mięśnie kolcowo ramienne cd
m.równoległoboczne(m.rhomboidei) Więzadło karkowe i wyrostki kolczyste dwóch dolnych kręgów szyjnychWięzadło nadkolcowe i wyrostki kolczyste czterech pierwszych kregów piersiowych Brzeg przyśrodkowy łopatki(do od grzebienia do konta dolnego) Zbliżają łopatkę do kręgosłupa i przyciskają ja do klatki piersiowej oraz unoszą ją ku górze
m.dzwigacz łopatki(m.levator scapulae) Wyrostki poprzeczne czterech pierwszych kręgów szyjnych Kąt górny łopatkiGórny odcinek brzegu przyśrodkowego łopatki Pociąga łopatkę ku górzePrzy ustalonej obręczy barkowej zgina kręgosłup szyjny bocznieA przy skurczu obustronnym ku tyłowi
mięśnie kolcowo żebrowe
m.zębaty tylny górny(m.serratus posterior superior) Więzadło karkowe i wyrostki kolczyste dwóch ostatnich kręgów szyjnychWięzadło nadkłykciowe i wyrostki kolczyste dwóch pierwszych kręgów piersiowych Zewnętrzna pow.od II do V żebra Unosi górne zebra(m.wdechowy)
m.zębaty tylny dolny(m. serratus posterior inferior) Powięż piersiowo lędzwiowa i wyrostki kolczyste dwóch ostatnich kręgów piersiowych i dwóch pierwszych kręgów kędzwiowych Dolny brzeg czterech ostatnich żeber Pociąga ostatnie żebra w dół(m.wydechowy)

GŁĘBOKIE MIĘŚNIE GRZBIETU

długie mięśnie grzbietu
pasmo boczne
m.płatowaty(m.splenius) Więzadło karkowe oraz wyrostki kolczyste i więzadła nadkolcowe pięciu pierwszych kręgów piersiowych m.płatowaty głowy(wyrostek sutkowy kości skroniowej)m.płatowaty szyi(wyrostki poprzeczne trzech pierwszych kręgów szyjnych) m.płatowaty głowy w działaniu obustronnym zgina głowęku tyłowi,kurcząc się jednostronnie obraca twarz unosząc ja jednocześnie do górym.płatowaty szyi podczas skurczu obustronnego zgina szyję do tyłu,przy działaniu jednostronnym skręca ją
MIĘSIEŃ        PROSTOWNIK        GRZBIETU m.biodrowo lżebrowy(m.iliocostalis) Działając jednostronnie zginaja kręgosłup w kierunku bocznymObustronny skurcz prostuje kręgosłupi zgina ku tyłowi
m.biodrowo żebrowo lędzwiowy(m.iliocostalis lumborum) Wspólna masa mięśniowa Kąty sześciu dolnych żeber
m.biodrowo żebrowy klatki piersiowej(m.iliocostalis thoracisj) Kąty sześciu dolnych żeber Kąty sześciu górnych żeber
m.biodrowo żebrowy szyi(m.ilicostalis cervicis) Katy żeber od III do VI Wyrostki poprzeczne kręgów szyjnychod III do VI
NAZWA PRZYCZEP POCZĄTKOWY PRZYCZEP KOŃCOWY FUNKCJA

GŁĘBOKIE MIĘŚNIE GRZBIETU CD

 

długie mięśnie grzbietu cd
pasmo boczne cd
MIĘSIEŃ              PROSTOWNIK              GRZBIETU m.najdłuższy(longis simus )
m.najdłuższy klatki piersiowej(longissimus thoracis ) Wspólna masa mięśniowa Wiązki boczne(wyrostki żebrowe kręgów lędzwiowych,w odcinku piersiowym kąty żeber)wiązki przyśrodkowe(wyrostki dodatkowe kręgów lędzwiowych  i wyrostki poprzeczne kręgów piersiowych)
m.najdłuższy szyi(longissimus cervicis) Wyrostki poprzeczne od I do VI kręgu piersiowego Wyrostki poprzeczneod II do V kręgu szyjnego
m.najdłuższy głowy(longissimus capitis) Wyrostki poprzeczne kręgów piersiowychod I do IIIi kręgów szyjnychod III do VII Wyrostek sutkowy kości skroniowej Przy skurczu jednostronnym zgina i pochla glowe bocznieObustronny skurcz pochyla głowę do tyłu
pasmo przyśrodkowe
m.kolcowy(m.spinalis) Przy działaniu jednostronnym bierze udział w bocznych zgięciach kręgosłupaProstuje go kurcząc się obustronnie  i pochyla głowę do tyłu
m.kolcowy klatki piersiowej(m.spinalis thoracis) Wyrostki kolczyste górnych kręgów lędzwiowych i dolnych piersiowych Wyrostki kolczysteod II do VII kręgu piersiowego
m.kolcowy głowy(m.spinalis capitis) Wyrostki kolczyste górnych kręgów piersiowych i dolnych kręgów szyjnych Kość potyliczna w sąsiedztwie guzowatości potylicznej zewnętrznej
m.pólkolcowy(m.semispinalis) Wyrostki poprzeczne Wyrostki kolczysteod IV  do VI kręgów wyżej Działając jednostronnie skręcają kręgosłup w przeciwną stroneDziałając obustronnie prostują go
m.wielodzielny(m.multifindus) Wyrostki kolczysteod II  do IV kręgów wyżej
m.skrecające(mm.rotatores) Wyrostki kolczysteod I  do II  kręgów wyżej
krótkie mięśnie grzbietum.
m.międzykolcowemm.interspinales Wyrostki kolczyste w szyjnej i lędzwiowej części kręgosłupa Wyrostki kolczyste w szyjnej i lędzwiowej części kręgosłupa Biorą udział w prostowaniu kręgosłupa szyjnego i lędzwiowego
m.międzypoprzeczne(mm.intertransversarii) Wyrostki poprzeczne lub żebrowe w szyjnej i lędzwiowej części kręgosłupa Wyrostki poprzeczne lub żebrowe w szyjnej i lędzwiowej części kręgosłupa Biorą udział w bocznych zgięciach kręgosłupa szyjnego i lędzwiowego
mięśni podpotyliczne
m.prosty tylny większy głowy(m.rectus capitis posterior major) Wyrostek kolczysty kręgu obrotowego Środkowy odcinek kresy karkowej dolnej kości potylicznej W trakcie obustronnego działania pociąga głowę ku tyłowiPrzy skurczu jednostronnym obraca ją kierując twarz w tę sama stronę
m.prosty tylny mniejszy głowy(m.rectus capitis posterior minor) Guzek tylny kregu szczytowego Poniżej kresy karkowej dolnej kości potylicznej
m.skośny dolny głowy(m.obliquus capitis inferior) Wyrostek kolczysty kręgu obrotowego Wyrostek poprzeczny kręgu szczytowego
NAZWA PRZYCZEP POCZĄTKOWY PRZYCZEP KOŃCOWY FUNKCJA
mięśni podpotyliczne cd
m.skośny górny głowy(m.obliquus capitis superiorr) Wyrostek poprzeczny kręgu szczytowego Ponizej bocznego odcinka kresy karkowej dolnej kości potylicznej Kurcząc się jednostronnie skręca głowę w przeciwną stronęPrzy obustronnym skurczu pociąga głowe ku tyłowi

POWIERZCHOWNE MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ

m.piersiowy większy(m.pectoralis major) Część obojczykowa:(koniec mostkowy obojczyka)Część mostkowo żebrowa:(pow.przednai mostka i chrząstek żeber przawdziwych)Część brzuszna:(przednia blaszka pochewki mięśnia prostego brzucha) Grzebień guzka większego kości ramiennej Równoczesny skurcz całego mięśnia nawraca opuszcza i przywodzi ramie do przedniej ściany klatki piersiowejPrzy ustalonym ramieniu dzwiga całe ciało ku górzeSkurcz części obojczykowej przodozgina ramiePomocniczy mięsień wdechowy
m.piersiowy mniejszy(m,pectoralis minor) Zewnętrzna pow.przednich końców żeber kostnych od III do V Wyrostek kruczy łopatki Obniża obręcz kończyny górnej pociąga ją przyśrodkowo i do  przoduObraca łopatkę dookoła osi strzałkowejPomocniczy mięsień wdechowy
m.podobojczykowy(m.subcalvicus) Chrząstka pierwszego zebra Dolna pow.końca barkowego obojczyka Pociąga obojczyk ku dołowi i do przodu
m.zębaty przedni(m.serratus anterior) Zew.pow. dziewięciu górnych żeber Część górna(kąt górny łopatki)Część środkowa(brzeg przyśrodkowy łopatki)Cęść dolna(kąt dolny łopatki od strony żebrowej) Przyciska łopatkę do ściany klatki piersiowej przesuwa ją bocznie i do przoduSkurcz części górnej pociąga bark do przoduSkurcz części dolnej pociąga bark ku dołowi i pociąga dolny kąt łopatki do przodu

GŁĘBOKIE MIĘŚNIE KLATKI  PIERSIOWEJ

 

m.międzyżebrowe zewnętrzne(mm.intercostales externi) Dolna krawędź żebra wyżej położonego Górny brzeg żebra niżej położonego Unoszą żebraGłówne mięśnie wdechowe
m.miedzyżebrowe wewnetrzne(mm.intercostales interni) Wewnętrzna pow.żebra niżej położonego Dolny brzeg żebra położonego wyżej Obniżają żebraGłówne mięśnie wydechowe
m.podżebrowe(m.subcostales) Wew.pow.żebra Dolny brzeg żebra położonego od I do II żebra wyżej Wspomaga mięśnie międzyżebrowe wew.
m.poprzeczny klatki piersiowej(m.transvaerus thoracis) Tylna pow.wyrostka mieczykowatego  i dolna cześć trzonu mostka Granica kostno-chrestnaod  II  do  VI  żebra Pomocniczy mięsień wdechowy

MIĘŚNIE BOCZNE BRZUCHA

m.skośny zewnętrzny brzucha(m.obliquus externus abdominis) Zew.pow. od V do XII  żebra Włókna ścięgniste krzyżują się z włóknami strony przeciwnej kończąc się w kresie białejWłókna mięśnia rozpoczynające się najbardziej z tyłu kończą się na wardze zew.grzebienia biodrowego Obustronny skurcz powoduje zgięcie do przodu kręgosłupa lędźwiowego wraz z klatką piersiowąJednostronny skurcz zgina w stronę boczną klatkę piersiową i kręgosłup oraz skręca tułów w stronę przeciwnąPrzy ustalonym kręgosłupie unosi miednicę
NAZWA PRZYCZEP POCZĄTKOWY PRZYCZEP KOŃCOWY FUNKCJA

MIĘŚNIE BOCZNE BRZUCHA CD

 

m.skośny wewnętrzny brzucha(m.obliquus internus abdominis) Powięź piersiowo lędźwiowaKresa posrednia grzebienia biodrowego i więzadło pachwinowe Trzy ostatnie żebra i kresa biała Skurcz obustronny zgina kręgosłup do przodu oraz pociąga klatkę piersiowa w dół powodując wydechSkurcz jednostronny skręca tułow w te samą strone
m.poprzeczny brzucha(m.transverusabdominis) Wewnętrzna pow.sześciu dolnych żeberPowięź piersiowo lędźwiowaWyrostki żebrowe kręgów lędźwiowychWarga wew.grzebienia biodrowegoWiązadło pachwinowe Kresa biala i pochewka m.prostego brzucha Zwęża dolną cześć klatki piersiowej przyczyniając się do wydechuWytwarza tłocznie brzuszną
 

MIĘŚNIE PRZEDNIE BRZUCHA

m.prosty brzucha(m.rectus abdominis) Przednia pow.  od Vdo VII żebraWyrostek mieczykowaty mostka Gałąź górna kości łonowejPrzednia pow.spojenia łonowego Zgina tułów do przoduPrzy ustalonym  tułowiu unosi miedniceOpuszcza dolne żebra działając jako miesień wydechowy
m.piramidowy(m.pyramidalis) Gałąź górna kości łonowej Kresa biała Napina kresę białą

MIĘŚNIE TYLNE BRZUCHA

m.czworoboczny lędźwi(m.quadratus lumborum) Warstwa przednia(wyrostki żebrowe kręgów lędźwiowych)Warstwa tylna(warstwa wew.grzebienia biodrowego) Warstwa przednia(XII żebro)Warstwa tylna(wyrostki żebrowe kręgów lędźwiowych i XII żebro) Skurcz jednostronny zgina kręgosłup ledźwiowy w bokSkurcz jednostronny obniża XII parę żeber

POWIERZCHOWNE MIĘŚNIE SZYI

m.szeroki szyi(m.platysma) Tkanka podskórna na wysokości  II żebra Zew.pow.trzonu żuchwyOkolice kąta ust oraz bocznie do powięzi przyuszniczej i żwaczowej Unosi skórę szyiPociąga kąty ust w dół i do boku nadając twarzy wyraz strachu
m.mostkowo-obojczykowo-sutkowy(m.sternocleidomastoideus) Głowa przyśrodkowa(rękojeść mostka)Głowa boczna(koniec mostkowy obojczyka) Wyrostek sutkowy kości skroniowejKresa karkowa górna kości potylicznej Jedniostronny skurcz przy ustalonej klatce piersiowej pochyla głowę w tę samą stronę  jednocześnie obraca ją w przeciwnąi unosi twarz ku górzeW pozycji leżącej unosi głowęPrzy ustalonej głowie unosi mostek działając jako pomocniczy mięsień wdechowy
 ŚRODKOWE MIĘŚNIE SZYI
mięśnie podgnykowe
m.mostkowo-gnykowym.sternohyoideus Górna część mostka Kość gnykowa Pociąga kość gnykową ku dołowi (głównie podczas żucia i przełykania)Ustalają kość gnykową umożliwiając prace innych mięśni przyczepiających się do kości gnykowej
m.tarczowo-gnykowy(m.thyrohyoideus) Przedłużenie poprzedniego mięśnia
m.łopatkowo-gnykowy(m.omohyoideus) Górny brzegłopatki
NAZWA PRZYCZEP POCZĄTKOWY PRZYCZEP KOŃCOWY FUNKCJA

ŚRODKOWE MIĘŚNIE SZYI

mięśnie podgnykowe cd
m.mostkowo-tarczowy(m.sternothyroideus) Mostek Chrząstka tarczowa Pociąga kość gnykową ku dołowi (głównie podczas żucia i przełykania)Ustalają kość gnykową umożliwiając prace innych mięśni przyczepiających się do kości gnykowej
mięśnie nadgnykowe
m.dwubrzuścowy(m.digastricus) Brzusiec tylny(wcięcie sutkowe kości skroniowej)Brzusiec przedni(kość gnykowa) Brzusiec tylny(kość gnykowa)Brzusiec przedni(dół brzuścowy żuchwy) Przy ustalonej żuchwie unosi kość gnykowąPrzy ustalonej kości gnykowej obniża żuchwę
m.rylcowo-gnykowy(m.stylohyoideus) Wyrostek rylcowaty kości skroniowej Kość gnykowa Pociąga kość gnykową ku górze i do tyłu
m.bródkowo-gnykowy(m.geniohyoideus) Kolec bródkowy żuchwy Pociąga kość gnykową ku górze i do przoduPrzy ustalonej kości gnykowej obniża żuchwę
m.żuchwowo-gnykowy(m.mylohyoideus) Wewnętrzna strona trzonu żuchwy Trzon kości gnykowejSzew ścięgnisty Przy ustalonej żuchwie unosi kość gnykową napina dno jamy ustnej i unosi językPrzy ustalonej kości gnykowej unosi żuchwę

MIĘŚNIE GŁĘBOKIE SZYI

mięśnie pochyłe
m.pochyły przedni(m.scalenus anterior) Wyrostki poprzeczne kręgów szyjnychod III do VI Guzek mięśniapochyłego I żebra Skurcz jednostronny zgina kręgosłupszyjny w bokPrzy ustalonym kręgosłupie szyjnym skurcz mięśni powoduje unoszenie górnych żeber(pomocnicze mięśnie wdechowe)mięśnie przednie biorą udział  w zginaniu szyi ku przodowi przy obustronnym skurczu
m.pochyły środkowy(m.scalenus medius) Wyrostki poprzeczne wszystkich kręgów szyjnych Górna pow. I żebra
m.pochyły tylny(m.scalenus posterior) Wyrostki poprzeczne dwóch trzech ostatnich kręgów szyjnych Brzeg górny drugiego żebra
mięśnie przedkręgowe
m.długi szyi(m.longus coli) Przednia pow.kręgosłupa szyjnego Wyrostki poprzeczne i podstawa czaszki Podczas skurczu jednostronnego zginają kręgosłup szyjny w bokSkurcz obustronny powoduje zgięcie kręgosłupa i głowy do przodu
m.długi głowy(m.longus capitis)
m.prosty głowy przedni(m.rectus capitis anterior)
m.prosty głowy boczny(m.rectus capitis lateralis)
NAZWA
PRZYCZEP POCZĄTKOWY PRZYCZEP KOŃCOWY FUNKCJA
 MIĘŚNI GŁOWY

MIĘŚNIE SKLEPIENIA CZASZKI

(mięśnie mimiczne) 

m.naczaszny(m.epicranius) Składa się z mięśnia potyliczno – czołowego  oraz mięśnia  skroniowo – ciemieniowegoMiędzy którymi rozpięte jest szerokie, płaskie rozcięgno zwane czepcem ścięgniastym
m.potyliczno czołowym.occipitofrontalis Z tyłu czepca łączy się z nim brzusiec potyliczny a z przodu parzysty brzusiec czołowy
m.skroniowo ciemieniowy(m.temporopaarietalis) Obie strony czepca ścięgnistego Chrząstka małżowiny usznej Skurcz mięśnia wywołuje poprzeczne zmarszczki na czole  nzdajać twarzy wyraz uwagi
 MIĘŚNIE SZPARY POWIEK(mięśnie mimiczne) 
m.okręzny oka(m.orbicularis oculi) Część oczodołowa(najsilniejsza położona obwodowo dookoła wejścia do oczodołu zachodzi na czoło skroń i policzek)Część powiekowa(położona dośrodkowo od poprzedniej a jej włókna biegną w obu powiekach)Część łzowa(najmniejsza położona najgłębiej do tyłu od woreczka łzowego) Część oczodołowa zaciska powieki pociąga brwi przyśrodkowo i ku dołowiCzęść powiekowa zwiera szparę powiek(mruganie)Część łzowa rozwiera woreczek łzowy
m.marszczący brwi(m.corrugator supercilii) Leży obok nasady nosa skąd biegnie do skóry brwi Wytwarza 2-3 fałdy między brwiami
m.podłużny(m.procerus) Położony w okolicy międzybrwiowej Wywołuje poprzeczne fałdy u nasady nosa
 MIĘŚNIE SZPARY UST(mięśnie mimiczne) 
m.okrężny ust(m.orbicularis oris) Część brzeżna(położona bliżej szpary ust)Część wargowa(położona obwodowo) Część brzeżna(zwęża czerwień wargową i zwraca wargi do zewnątrz)Część wargowa(skurcz tej części poszerza czerwień wargowąi wywija wargi na zewnątrz np. podczas gwizdania lub pocałunku )
m.obniżacz wargi dolnej(m.depressor labii inferoris) Kształtu czworokątnegoPołożony poniżej szpary ustBiegnie do skóry wargi dolnej Podczas skurczu
m.bródkowy(m.mentalis) Ułożony strzałkowo przyśrodkowo od mięśnia poprzedniego Uwypukla bródkę i nadaje twarzy wyraz nadsądny
m.obniżacz kąta ust(m.depressor anguli oris) Płaski trójkątnyRozciąga się od żuchwy do kąta ust Jego skurcz obniża kąt ust nadając twarzy wyraz smutku cierpienia lub niesmaku
m.śmiechowy(m.risorius) Biegnie poprzecznie z okolicy policzka do kąta ust Pociąga kąt ust do boku poszerzając szparę ust
m.jarzmowy większy i mniejszy(m.zygomaticus major et minor) Biegnie z okolicy kości  jarzmowej Większy kończy się w okolicy kąta ustMniejszy dochodzi do skóry bruzdy nosowo-wargowej Pociąga wargę górną ku górze i do boku
NAZWA PRZYCZEP POCZĄTKOWY PRZYCZEP KOŃCOWY FUNKCJA
 MIĘŚNIE SZPARY UST CD(mięśnie mimiczne) 
m.dzwigacz wargi górnej i skrzydła nosa(m.levator labii superioris alaeque nasi) Położony bocznie od nosa Skóra bruzdynosowo-wargowa Unosi skrzydła nosa i  rozwiera nozdrza
m.dzwigacz wargi górnej(m.levator labii superioris) Okolica podoczodołowa Skóra bruzdynosowo-wargowa Unosi wargę górną i  odsłania górne siekacze
m.dzwigacz kąta ust(m.levator anguli oris) Dół nadkłowy Skóra kąta ust W czasie skurczu unosi kąt ust
m.policzkowy(m.buccinator) Wyrostki zębodołowe szczęki i żuchwy na wysokości zębów trzonowych Skóra i błona śluzowa kąta ust i obu warg Przyciska policzki do zębówPociąga kąt ust do bokuBierze udział podczas ruchu żucia pokarmu
 MIĘŚNIE OTOCZENIA NOZDRZY(mięśnie mimiczne) 
m.nosowy(m.nasalis) Rozpoczyna się na szczęce  na wysokości kła i siekacza bocznego Część poprzeczna(biegnie wachlarzowato do grzbietu nosa)Część skrzydłowa(boczno-tylny brzeg skrzydła nosa) Część poprzeczna zwęża nozdrzeCzęść skrzydłowa rozwiera nozdrza
m.obniżacz przegrody(m.depressor septi) Od wysokości bocznego siekacza szczęki Część błniasta przegrody nosa Pociąga przegrodę ku tyłowi
 

MIĘŚNIE UCHA ZEWNĘTRZNEGO

(mięśnie mimiczne) 

m.małżowiny usznej Przyczepione między małżowiną uszną i sąsiednimi powięziami są u człowieka w stanie zanikuSłużyły do poruszania małżowiną uszną
 

MIĘŚNIE ŻUCHWY

(mięśnie mimiczne) 

m.skroniowy(m.temporalis) Cała pow.dołu skroniowegoPowięź skroniowa Wyrostek dziobiasty żuchwy Unosi żuchwę obraca ją nieco na zewnątrzZaciska zęby cofa wysuniętą żuchwę
m.żwacz(m.masseter) Kość jarzmowaŁuk jarzmowy Boczna pow.dolnej części gałęzi żuchwyKąt żuchwy Współdziała z mięśniem skroniowym w unoszeniu i obracaniu żuchwy na zewnątrzBierze udział w wysuwaniu żuchwy ku przodowi
m.skrzydłowy przyśrodkowy(m.pterygoideus medialis) Dół skrzydłowy kości klinowej i przylegającym do niej małym odcinku kości podniebiennej i kości szczękowej Pow.przyśrodkowa kąta żuchwy na tzw.guzowatości skrzydłowatej Współdziała z mięśniem skroniowymi żwaczowym
m.skrzydłowy  boczny(m.pterygoideus lateralis) Głowa górna(pow.podskroniowa skrzydła większego kości klinowej)Głowa dolna(boczna pow.wyrostka skrzydłowatego i pow.podskroniowa szczęki) Dołek skrzydłowy wyrostka kłykciowego żuchwyTorebka stawu skroniowo-żuchwowego Skurcz obustronny wysuówa żuchwę do przoduSkurcz jednostronny skręca żuchwę do wewnątrz

STAWY JEDNOOSIOWE

NAZWA BUDOWA WIĘZADŁA RODZAJ RUCH
Staw głowowy dolnyszczytowo obrotowy(articulatio atlantoaxiales) Dwa symetryczne st.szczytowo obrotowe boczne (prawy , lewy) : dołki stawowe położne na częściach bocznych kr.szczyt.+pow.stawowe górne na trzonie kr.obrotowegoDwa st.szczytowo obrotowe pośrodkowe(przedni i tylni) : P – pow.stawowa zęba kr.obrotowego + dołek zębowy łuku przedniego kr.szczytowegoT – pow.tylna zęba kr.obrotowego+ pow.stawowa więzadła poprzecznego Więzadło krzyżowe kręgu szczytowegoWięzadło wierzch. zębaWięzadło skrzydłowateBłona pokrywajaca ProstyŚrubowy Jednoosiowy :Dookoła osi pionowej wzdłuż zęba kr.obrotowegoSt.boczne – wzdłuż osi zęba (obsuwanie się pow.kr.szczytowego po kr.obrotowych)St.pośrodkowe – dookoła osi pionowej (ruch obrotowy)
Staw głów żebrowych(articulatio capiyumcostarum) Pow.stawowa głowy żebra + dołek żebrowy dwóch sąsiednich kręgów+ krążek międzykręgowy Więzadło promieniste i śródstawowe głowy żebra Sprzężony Jednoosiowy:Ruch obrotowy wokół osi długiej szyjki żebra
Stawy żebrowo poprzecznearticulatio costotransrersaria Pow.stawowa guzka zebra + dołek żebrowy wyrostka poprzecznego kr.piersiowego wyst. w zebrach  I – X Więzadło żebrowo poprzeczne i zebrowo poprzeczne górne i dolne Sprzężony Jednoosiowy:Ruch obrotowy wokół osi długiej szyjki żebra
Staw promieniowo łokciowy dalszy(articulatio radioulnaris distalis) Panewka (utworzona z wcięcia łokciowego kości promieniowej)Pow.wypukła (obwód głowy kości łokciowej)  Krążek stawowy ProstyObrotowy Jednoosiowy:Oś pionowa (nawracanie i odwracanie przedramienia)
Staw śródręczno paliczkowy kciuka(articulatio metacarpophalangea pollicis) Głowa kości I śródręcza + dołek stawowy na podstawie paliczka kciuka Zawiasowy Jednoosiowy:Oś poprzeczna(zginanie i prostowanie kciuka)
Stawy miedzypaliczkowe(articulationes interphalangeae manus) Łączą paliczki każdego palca (w kciuku 1 w pozostałych po 2 stawy międzypaliczkowe bliższe i dalsze) Więzadła poprzeczne ProstyZawiasowy Jednoosiowy:Oś poprzeczna(zginanie i prostowanie)
Staw skokowo goleniowySkokowy górny(articulatio talocrularis) Pow.stawowa wypukła tworzy bloczek kości skokowej z pow.górną pow.górną przyśrodkową + wklęsla pow.utwrorzona z pow.stawowej dolnej kości piszczelowej i pow.stawowa obu kostwk bocznej i przyśrodkowej Wiezadlo przysrodkoweWięzadło skokowo strzałkowe przednie i tylneWięzadło pietowo strzałkowe ZłożonyBloczkowy Jednoosiowy:Oś poprzeczna(zgięcie grzbietowe i podeszwowe stopy)
Staw skokowo piętowy

Skokowy tylny

(articulatio subtalaris)

Pow.stawowa  piętowa tylna kości skokowej + pow.stawowa skokowa tylna kości piętowej Więzadło skokowo piętowe boczne, przyśrodkowe i międzykostne Złożony Jednoosiowy:Oś kompromisowa skośna do osi długiej stopy(odwracanie i nawracanie stopy)
STAWY JEDNOOSIOWE CD.
NAZWA BUDOWA WIĘZADŁA RODZAJ RUCH
Staw skokowo piętowo łódkowy poprzeczny stępu(articulatio talocalcaneoonavicularis) Pow.stawowa pietowa środkowa i przednia + pow.stawowa skokowa środkowa i przednia + pow.stawowa łódkowa głowy Więzadlo przyśrodkoweWięzadło skokowo łódkoweWięzadlo piętowo łódkowe ipietowo łódkowe podeszwowe Jednoosiowy:Oś kompromisowa skośna do osi długiej stopy(odwracanie z przywodzeniem i zgieciem podeszwowym, nawracanie z odwodzeniem i zgięciem grzbietowym stopy)
Piętowo sześcienny(articulatio calcaneocuboidea) Siodełkowata pow.stawową sześcienną kości piętowej + pow.stawowa blizsza kości sześciennej Więzadlo piętowo szescienne, piętowo szescienne podeszwowe Więzadlo podwszwowe Prosty Jednoosiowy:Oś strzałkowa(zwiększenie nawracania i odwracania w stawach skokowych dolnych)
Staw międz.palicz. Łączą paliczki każdego palca (w I 1 w pozostałych po 2 staw bliższe i dalsze) Więzadła poboczne ProstyZawiasowy Jednoosiowy:Oś poprzeczna

STAWY DWUOSIOWE

NAZWA BUDOWA WIĘZADŁA RODZAJ RUCH
Staw głowowy górnyszczytowo potyliczny(articulatio atlantoocipitalis) Dwa symetryczne stawy : kłykcie potyliczne + dołki stawowe górne kręgu szczytowego Błona szczytowo potyliczna przednia i tylna ProstyKłykciowy Dwuosiowy:Oś poprzeczna (zginanie i prostowanie głowy)Oś strzałkowa(zgięcia w bok)
Staw łokciowy(articulatio cubiti) Icz. ramienno łokciowa (pow.stawowa bloczka kości ramiennej+wcięcie bloczkowe kości łokciowej )Iicz. ramienno promieniowa (pow.stawowa główki kości ramiennej+ dwa stawy głowy kości promieniowej)IIIcz. promieniowo łokciowa (wcięcie promieniowe kości łokciowej + obwód stawowy głowy kości promieniowej) Więzadło poboczne promieniowe  i łokcioweWięzadło pierścieniowateWięzadło czworokątne Złożony(zawiasowo obrotowy) Dwuosiowy:Oś poprzeczna(zginanie i prostowanie)os podłużna(odwracanie i nawracanie)
Staw promieniowo nadgarstkowy(articulatio radiocarpea) Panewka (utworzona przez pow.stawową nadgarstka kości promieniowej) + pow.wypukła (wszystkie kości szeregu bliższego nadgarstka z wyjątkiem kości grochowatej) Więzadło międzykostne nadgarstka ZłożonyEpileptyczny Dwuosiowy:Oś poprzeczna(zginanie dłoniowe i grzbietowe ręki)Oś dłoniowo grzbietowa(odwodzenie ręki w kierunku łokciowym i promieniowym)
Staw nadgarstkowo śródręczny kciuka siodełkowaty(articulatio carpometacarpea pollicis) Pow.stawowa kości czworobocznej większej + pow.stawowa podstawy I kości śródręcza Dwuosiowy:Oś dłoniowo grzbietowa(odwodzenie iprzywodzenie kciuka)Oś promieniowo łokciowa(przeciwstawianie i odprowadzanie kciuka)
Stawy śródręczno paliczkowe(aritculationes metacarpophalangeae) II – V głowy kości śródręcza + dołki stawowe położone na podstawie członów bliższych palców Więzadło poboczneWięzadło poprzeczne głębokie śródręcza ProstyKulisty Dwuosiowy:Oś poprzeczna(zginanie i prostowanie palców)Oś grzbietowo dłoniowa(przywodzenie i odwodzenie)
Staw kolanowy(articulatiogenus) Pow.stawowe tworzą oba kłykcie kości udowej + pow.stawowe górne kłykci kości piszczelowych + pow.wewnętrzna rzepki przylegająca do klykcia kości udowej Więzadła wew. (krzyżowe tylne, przednie i poprzeczne kolana ) ZłożonyZawiasowo obrotowy Dwuosiowy:Oś poprzeczna(zgięcie i wyprost)Oś pionowa(nawrac. i odwrac.)
Stawy śródstopno paliczkowe Głowy kości śródstopia  z podstawami paliczków bliższych palców Więzadło poboczne, podeszwowe i poprzeczne głebokie środstopia ProstyKłykciowy Dwuosiowy:Oś poprzeczna(zgięcie podeszwowe i grzbietowe)

STAWY WIELOOSIOWE

NAZWA BUDOWA WIĘZADŁA RODZAJ RUCH
Staw mostkowo obojcztkowy(articulatio sternocalvicularis) Pow.st.konca mostkowego obojczyka+ wciecie obojczykowe mostka wraz z przylegającą cześcią chrząstki I zebra Krążek stawowyWięzadło mostkowo obojczykowe przednie i tylneWięzadło między obojczykoweWięzadło żebrowo obojczykowe Kulisty Wieloosiowy:Wysuwanie, cofaniePodnoszenie,OpuszczanieObrót dookoła osi długiej obojczyka
Staw barkowo obojczykowy(articulatio acromioclavicularis) Pow.stawowa barkowa obojczyka+pow.stawowa wyrostka barkowego łopatki Więzadło barkowo obojczykoweWięzadło kruczo obojczykowe (w.czworoboczne w.storzkowate) Sprzężony Wieloosiowy:Unoszenie i obniżanie wysuwanie, cofanie oraz nieznaczne ruchy obrotowe
Staw ramienny(articulatio humeri) Pow.stawowa głowy kości ramiennej+ panewka stawowa (wydrążenie stawowe przechodzące w obrąbek stawowy) Więzadło kruczo ramienneWiezadło obrąbkowo ramienne ProstyKulisty Wieloosiowy:Os strzałkowa (odwodzenie i przywodzenie)Oś poprzeczna (unoszenie prostowanie i zginanie ramienia)Oś podłużna (nawracanie i odwracanie)
Staw biodrowy(articulatio coxae) Pow.stawowe tworzą pow.księżycowatą panewki kości miednicznej+ pow.stawowa głowy kości udowej Więzadło udowo biodrowe, kulszowe, łonowe ProstyKulisto panewkowy Wieloosiowy:Oś poprzeczna(zgięcie i wyprost)Oś strzałkowa(odwodzenie i przywodzenie)Oś pionowa(nawracanie i odwracanie)

STAWY PŁASKIE

NAZWA BUDOWA WIĘZADŁA RODZAJ RUCH
Staw nadgarstkowo śródręczny(articulationes carpometacarpeae) Pow.stawowe dalsze kości szeregu dalszego nadgarstka + pow.stawowe bliższe podstaw kości sródręcza Prosty Płaski
Stawy międzyśródręcz. 3 stawy (tworzą je zwrócone ku sobie pow.stawowe podstaw odII doV kości śródręcza) Płaski
Staw krzyżowo biodrowy(articulatio sacroiliaca) Pow.stawowa (utworzona przez pow.uchowatą kości krzyżowej i miednicznej) Więzadla bezpośrednie (krzyzowo biodrowe:brzuszne grzbietowe międzykostne)Więzadła pośrednie(biodrowo lędzwiowe, krzyżowo guzowe, krzyżowo kolcowe) Póścisły Bardzo mała ruchomość
Staw piszczelowo strzałkowy(articulatio tibiofibularis) Pow.stawową tworzy głowa kości strzałkowej + pow.stawowa strzałkowa piszczeli Wiezadło przednie i tylne głowy strzałkiBłona miedzykostna goleniWięzozrost piszczelowo strzałkowy Płaski:Bardzo mała ruchomość
Staw klinowo łodkowy(articulatio cuneonavicularis) Pow.stawowa 3kości klinowatych+ pow.stawowa kości klinowatej Liczne i krótkie wiezadla zespajajace kosci ze sobą ZłożonyPółścisły Płaski:Ograniczona ruchomość z uwagi na płaskie pow.stawowe
Stawy stepowo środstopne(articulationes tarsometatarseae) 3 kości klinowate + kość sześcienna z podstawami I – V kości sródstopia Liczne wiezadla wzmacniane przez torebkę stawowa Minimalna mozliwośc ruchów, ruchy ślizgowe
Stawy miedzyśródstopne(articulationes intermetatarseae) Pow.stawowa podstaw kości II – V Płaski:Minimalna mozliwośc ruchów, ruchy ślizgowe

Znalezione na sciaga.pl. Autor: pajeczyca19 Dodano: 2005-02-24

Reklamy

About tabletki

Tabletki to strona na temat leków i preparatów zdrowotnych oraz na temat terapii i zdrowia. Zapraszam do czytania!

One response »

 1. Lubię sport ale w związku z tym nabawiłem się wielu kontuzji, próbowałem bardzo różnych leków przeciwbólowych i pomagały na krótko, teraz zamiast nich wszystkich ożywam elektrostymulatora, specjalnego dla sportowców, RehaBravo i od tej pory czuję sie swietnie

  Odpowiedz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: