RSS

Układ nerwowy – co warto wiedzieć?


Jak wiadomo układ nerwowy wszystkich kręgowców w toku rozwoju osobniczego wykształca podobne struktury, które następnie rozwijają się u poszczególnych gatunków w mniej, lub bardziej złożone postacie. Początkowo powstają trzy pęcherzyki mózgowe: przodomózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie. Następnie pierwszy i trzeci dzielą się na dwa, tak, że ostatecznie powstaje pięć pęcherzyków: kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie – pozostaje niepodzielone, oraz tyłomózgowie wtórne i rdzeniomózgowie.

Czynnościowo układ nerwowy dzieli się na:
1) układ somatyczny
2) układ autonomiczny (wegetatywny)

Układ ośrodkowy stanowi centralny układ nerwowy. Rozmieszczony jest w jamie czaszki i kanale kręgowym. Układ ten składa się z mózgowia oraz rdzenia kręgowego. Funkcje układu nerwowego:
– odbieranie bodźców ze środowiska zew i wew i ich przewodzenie do narządów wykonawczych
-regulacja i koordynacja czynności narządów wewnętrznych. Utrzymywanie stałych warunków w ustroju
Tkanka Nerwowa- składa się z ok.100 miliardów neuronów.
Neuron- podstawowa jednostka anatomiczna i funkcjonalna układu nerw.
Składa się z:
-ciała komórki z jądrem
– dendrytów- licznych, krótkich wypustek, które odbierają bodźce i przewodzą je do ciała
– neurytu- długa wypustka przewodząca impulsy od ciała kom do innych neuronów lub gruczołów, mięśni
– Przewodzenie impulsu odbywa się od dendrytów przez ciało komórki do neurytu (synapsa-miejsce styku)

Komórka nerwowa – neuron – jest najważniejszym elementem składowym układu nerwowego. W obrębie komórki nerwowej wyróżnia się ciało komórki i dwa rodzaje wypustek: wypustkę długą (akson) i liczne wypustki krótkie (dendryty) (Ryc.6-2). Aksony przenoszą informacje z ciała komórki do innych komórek nerwowych lub narządów wykonawczych (efektorów), dendryty natomiast przekazują pobudzenia do ciała komórki nerwowej. Poszczególne komórki nerwowe łączą się ze sobą poprzez złącza (synapsy), które pośredniczą w przekazywaniu informacji. W zależności od rodzaju substancji chemicznej pośredniczącej w przekazywaniu pobudzenia, wyróżnia się synapsy pobudzające i hamujące. Komórkom nerwowym towarzyszą komórki glejowe, które spełniają funkcje pomocnicze (odżywcze, izolacyjne, podporowe) w stosunku do neuronów. Mózgowie i rdzeń kręgowy okrywają trzy błony łącznotkankowe noszące nazwę opon mózgowo rdzeniowych. Najbardziej zewnętrznie położona jest opona twarda stanowiąc okostną jamy czaszki i rdzenia kręgowego. Oponę twardą cechuje duża wrażliwość na ból. Pod oponą twardą leży opona pajęczynówkowa.
Mózg i rdzeń pokrywa bezpośrednio, bogato unaczyniona, opona miękka (naczyniowa). Wyrostki (ząbki) opony miękkiej zrastają się z oponą pajęczynówkową i oponą twarda tworząc więzadło ząbkowane. Dzięki temu rdzeń kręgowy chroniony jest przed wstrząsami i urazami, gdyż zawieszony na więzadle i korzeniach rdzeniowych pływa w płynie mózgowo rdzeniowym. Płyn mózgowo – rdzeniowy wypełnia przestrzeń pomiędzy pajęczynówką a oponą miękką. Płyn ten jest bezbarwny i przejrzysty. W jego skład wchodzi woda, glukoza, białko i sole mineralne. Rola płynu mózgowo-rdzeniowego polega na równomiernym rozkładzie ciśnienia w jamie czaszki, a także chroni on mózgowie i rdzeń kręgowy przed urazami mechanicznymi.

Impuls elektryczny generowany we wzgórku aksonalnym formalnie nazywany jest potencjałem czynnościowym neuronu. W sposób mniej formalny zjawisko to określane bywa także jako „strzał”, czy też „odpalenie” neuronu[8]. Zjawisko polega na lokalnej wymianie między wnętrzem komórki a jej otoczeniem molekuł posiadających ładunek elektryczny – jonów. Choć nie mamy tu do czynienia z przewodem elektrycznym, mamy do czynienia z przepływem prądu elektrycznego, bowiem z punktu widzenia fizyki, prądem elektrycznym nazywamy przepływ jakichkolwiek cząsteczek (czy też molekuł) posiadających ładunek elektryczny, a więc i jonów, a nie tylko elektronów w przewodzie miedzianym, czy aluminiowym. Impuls ten stanowi niejako wyraz „decyzji” neuronu o tym, czy ma on przekazywać sygnał następnej komórce. Impuls taki powstaje wówczas, gdy neuron otrzymuje sygnały z innych komórek, ale sygnały o odpowiedniej konfiguracji. Raz wygenerowany, przenosi się wzdłuż aksonu i dociera na zakończenie aksonu, gdzie inicjuje kolejne procesy zmierzające do przekazania sygnału innej komórce. Dzięki temu, że akson posiada rozgałęzienia, sygnał taki może dotrzeć do więcej niż jednej komórki – jeżeli poszczególne rozgałęzienia aksonu komunikują się z innymi komórkami. Miejsce takiej komunikacji nazywa się synapsą. Statystycznie najwięcej zakończeń aksonalnych dociera w okolice dendrytów komórki odbierającej sygnały, zaś najwięcej synaps jest tworzonych pomiędzy zakończeniem aksonalnym a kolcem dendrytycznym[9] – specjalną wypustką na powierzchni dendrytu, jaka najprawdopodobniej służy właśnie do tworzenia synaps (aczkolwiek nie wszystkie rodzaje neuronów tworzą kolce dendrytyczne). Ze względu na złożoną budowę i funkcję ośrodkowego układu nerwowego, ocena jego uszkodzeń musi opierać się na zróżnicowanych metodach badawczych. Wybór odpowiedniej metody zależy od przyczyn uszkodzenia i ich lokalizacji w obrębie OUN, a przede wszystkim od wstępnego rozpoznania neurologicznego. Po urazach czaszki lub kręgosłupa powinny być wykonane zdjęcia RTG przeglądowe dla uwidocznienia szczeliny pęknięcia lub złamania; jeśli istniej podejrzenie obecności krwiaka pourazowego konieczne jest wykonanie badania tomokomputerowego (TK) głowy. W przypadku występowania napadów padaczkowych należy wykonać badanie elektroencefalograficzne (EEG), które powinno być uzupełnione badaniem (TK) głowy dla wykluczenia podejrzenia guza mózgu. W diagnostyce uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego szczególne znaczenie ma obecnie badanie przy pomocy magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI). Metoda ta pozwala w sposób niezwykle precyzyjny ocenić uszkodzenia rdzenia kręgowego, pnia mózgu i okolic mózgu przylegających do kości (np. podstawa mózgu, okolica przysadki mózgowej lub móżdżku). Badanie MRI służy również do oceny uszkodzenia istoty białej mózgu, stąd znaczenie tego badania w diagnostyce stwardnienia rozsianego (SM), chorób zwyrodnieniowych mózgu, móżdżku i encefalopatiach.
Warto jednak wiedzieć, że neuron jest w stanie tworzyć synapsy właściwie w dowolnym miejscu, także i na powierzchni ciała komórkowego, jak i na powierzchni aksonu. Synapsy w tych miejscach występują rzadziej i charakteryzują się wyjątkowymi cechami. Ciało komórkowe znajduje się bliżej wzgórka aksonalnego niż dendryty, zatem przekazywanie sygnałów na synapsie utworzonej na ciele komórkowym znacznie efektywniej wpływa na ostateczne wygenerowanie, bądź wręcz przeciwnie, na zatrzymanie generowania potencjału czynnościowego. Celem dla potencjału czynnościowego, gdy już zostanie wygenerowany, jest sam koniec aksonu – zakończenie aksonalne. Docierając na sam kraniec aksonu potencjał czynnościowy pełni tam rolę dostarczyciela „rozkazu” z ciała komórkowego, rozkazu do zainicjowania końcowego etapu przekazania sygnału innej komórce. Synapsy tworzone z aksonami neuronów są ulokowane właśnie na tych zakończeniach. Sygnał z takiej synapsy potrafi wpływać na efekt wywoływany przez docierający tam potencjał czynnościowy. W efekcie działania synaps między akson-akson potencjał czynnościowy będzie mógł wywołać większą, bądź mniejszą niż zazwyczaj reakcję u komórki odbierającej sygnał.
Samo przekazanie sygnału między jedną a drugą komórką odbywa się inaczej w zależności od rodzaju synapsy. W przypadku najczęstszych, najlepiej poznanych, ale i najbardziej skomplikowanych synaps chemicznych, ostateczne przekazanie sygnału odbywa się po przez wydalenie z zakończenia aksonalnego pewnych substancji chemicznych nazywanych neuroprzekaźnikami. Z chwilą, kiedy dotrą one do powierzchni innej komórki i zostaną przez nią zidentyfikowane, będą mogły wywołać w tej komórce odpowiednie zmiany. Każdy jeden rodzaj neuroprzekaźnika posiada właściwe dla siebie białka receptorowe ulokowane w błonie komórkowej neuronu. Aby synapsa funkcjonowała prawidłowo, neuroprzekaźnik uwalniany przez zakończenie aksonalne musi posiadać właściwe dla siebie białka receptorowe w błonie komórkowej neuronu, któremu ma przekazać sygnał. Inaczej neuroprzekaźnik nie będzie miał z czym wejść w interakcję i sygnał nie zostanie przekazany. Natomiast to, co ten sygnał oznacza, a więc jaki efekt wywołany zostanie detekcją neuroprzekaźnika (np zwiększający lub zmniejszający szansę na wygenerowanie potencjału czynnościowego), zależy od rodzaju białka receptorowego.

Układ autonomiczny (wegetatywny) unerwia głównie narządy wewnętrzne (trzewia). Zapewnia on prawidłowy przebieg najistotniejszych czynności życiowych organizmu tj. m.in. bicie serca, oddychanie, trawienie.
Układ nerwowy autonomiczny składa się z dwóch części uzupełniających się wzajemnie, a jednocześnie działających na siebie antagonistycznie.
-układ współczulny (sympatyczny)
Ośrodki części współczulnej znajdują się w istocie szarej rdzenia kręgowego w części piersiowej i lędźwiowej. Ośrodki rdzeniowe łączą się ze zwojami współczulnymi tworząc parzysty pień współczulny (równolegle po obu stronach kręgosłupa). Włókna układu współczulnego unerwiają wszystkie narządy wewnętrzne, naczynia krwionośne i gruczoły potowe oraz działają przeciwnie do układu przywspółczulnego. Powodują m.in. rozszerzenie źrenic, przyspieszenie akcji serca, zmniejszenie wydzielania gruczołów, zahamowanie perystaltyki jelit.
-układ przywspółczulny (parasympatyczny)
Ośrodki przywspółczulne rozmieszczone są w mózgowiu, rdzeniu przedłużonym i krzyżowej części rdzenia kręgowego. Zwoje układu przywspółczulnego umiejscowione są w pobliżu lub w ścianach unerwianych narządów. Włókna przywspółczulne wychodzące z pnia mózgu dołączają się do nerwów mózgowych okołoruchowych, twarzowym, językowo-gardłowym, błędnym. Unerwiają one mięśnie zwężające źrenicę, akomodacji oka, gruczołu łzowe, śluzowe i ślinianki. Nerw błędny (powodujący zwolnienie akcji serca, zwężenie oskrzeli, wzmaga ruch robaczkowe jelit i wydzielania gruczołów jamy brzusznej) zawiera stosunkowo najwięcej włókien przywspółczulnych. Włókna przywspółczulne części krzyżowej rdzenia, unerwiają część okrężnicy i pęcherz moczowy oraz narządy płciowe (pobudzająco).

OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY:
-mózg znajduje się w jamie czaszki. Otoczony 3 oponami. Pofałdowany. Największa bruzda(szczelina podłużna) dzieli go na dwie półkule. Bruzda boczna i środkowa dzielą każdą z półkul na 4 płaty.
* czołowy (zawiera ośrodki kojarzące, ruchowe, pisania)
* ciemieniowy (zawiera ośrodki czuciowe- odbierające wrażenie ciepła, dotyku, chłodu)
* skroniowy (zawiera ośrodki słuchu i mowy)
* potyliczny (zawiera ośrodki wzroku)
Na przekroju czołowym są 2 warstwy:
• Zewnętrzna, kora(istota szara)- zbudowana z ciał komórek nerwowych
• Wewnętrzna, podkorowa(istota biała) zbudowana z ściśle przylegających do siebie włókien nerwowych
Kora mózgu- 2-3mm, licznie pofałdowana, zbudowana jest z komórek nerwowych czuciowych, ruchowych i kojarzeniowych. Najważniejsza część układu nerwowego, nadrzędnym ośrodkiem regulującym i kierującym czynnościami całego ustroju.
Móżdżek- Położony z tylnej części czaszki. Składa się z dwóch półkul. Spełnia funkcje:
• Reguluje utrzymanie równowagi i pionowej postawy ciała
• Utrzymuje napięcie mięśniowe
• koordynuje ruchy mięśni, odpowiada za harmonijną współpracę mięśni
Rdzeń przedłużony: Część mózgowia, która łączy się z rdzeniem kręgowym. Przez niego przebiegają wszystkie impulsy, które idą z mózgu do rdzenia i odwrotnie. Znajdują się w nim ośrodki nerwowe dla wielu ważnych czynności odruchowych. Najważniejsze ośrodki to;
• Ośrodek oddechowy
• Ośrodek Naczynioruchowy- reguluje stan napięcia ścian naczyń krwionośnych
• Ośrodek czynności serca, wymiotny, regulacji przemiany materii
Rdzeń kręgowy ma kształt sznura o długości ok.. 45cm. Znajduje się w kanale kręgowym. Odchodzą od niego nerwy rdzeniowe. Jest otoczony 3 oponami. Zbudowany z istoty szarej

RDZEŃ KRĘGOWY (MEDULLA SPINALIS)

budowa morfologiczna :
– położony w kanale kręgowym
– jego kształt to wydłużony i spłaszczony stożek
– jego koniec położony jest na wysokości pierwszego lub drugiego kręgu lędźwiowego
– przechodzi w nić końcową sięgającą do drugiego kręgu guzicznego
– budowa jest metameryczna czyli podzielony jest na segmenty – NEUROMERY których od każdego wychodzą dwie pary nerwów rdzeniowych – prawy i lewy.

Mózg
Płat ciemieniowy przechodzi bez ostrej granicy w płat potyliczny. Wąska jama obecna w półkulach mózgowych podzielona jest przez ścianę podłużną na dwie równe części — w ten sposób powstają komory boczne mózgu (ventriculi cereibri). Tylna część tej ściany tzw. sklepienie mózgu (fornis) wychodzi z ciał sutkowych (corpora mammillaria), znajdujących się u podstawy mózgu. Komory boczne i komora trzecia (w międzymózgowiu) komunikują się ze sobą przez ciasny otwór Monroe’go (foramen Monroi). Przedłużenia bocznych komór noszą nazwę rogów Ammona (cornu ammonis). Półkule mózgowe zbudowane są z substancji szarej (zwanej korą mózgową), o miąższości około 5 mm, obfitującej w komórki zwojowe, i z białej substancji rdzennej złożonej z włókien nerwowych. Dno komory trzeciej mieszczącej się w międzymózgowiu przedłuża się ku dołowi w tzw. lejek (infundibulum), na którym położona jest przysadka mózgowa (hypophysis cerebri, glandula pituitaria), gruczoł wydzielania wewnętrznego. Z międzymózgowia wychodzi również, jednak ku górze, szyszynka (corpus pineale).

Unaczynienie tętnicze mózgu.
Tętnica przednia mózgu
Tętnica środkowa mózgu
Tętnica tylna mózgu

Obraz z rezonansu magnetycznego mózgu widok z boku
Mózg jest bardzo wrażliwym narządem, dlatego też jest bardzo dobrze chroniony. Otaczają go 3 opony. Każda z nich jest inna i każda ma inne zadania. Pierwsza, najbliżej mózgu, to silnie unaczyniona opona miękka (naczyniówka), której zadaniem jest odżywianie mózgu. Wnika ona do komór mózgu tworząc sploty naczyniówkowe, oraz we wszystkie bruzdy i zakręty mózgu. Drugą jest pajęczynówka, w której znajduje się płyn mózgowo-rdzeniowy, wyrównujący ciśnienie w czaszce i amortyzujący wstrząsy. Pajęczynówka jest bardzo delikatna, brak w niej naczyń krwionośnych. Ostatnią, trzecią oponą jest opona twarda, która jest zarazem okostną czaszki. Dzieli się ona na blaszkę zewnętrzną i blaszkę wewnętrzną.
Unaczynienie tętnicze mózgowia pochodzi głównie z tętnicy podstawnej (wraz z jej odgałęzieniami, parą tętnic tylnych mózgu), będącej połączeniem dwóch tętnic kręgowych oraz parami tętnic przednich i środkowych mózgu (końcowych odgałęzień tętnicy szyjnej wewnętrznej). Wszystkie te tętnice łączą się na podstawie mózgowia w koło tętnicze mózgu.
Objętość mózgu człowieka jest istotnym parametrem antropologicznym, średnia światowa wynosi 1350 ml (800-2000ml). Przeciętny mózg posiada około 100 mld. neuronów, przy czym każdy z nich łączy się średnio z 7 tys. innych poprzez synapsy, w sumie takich połączeń jest około 1015.
Zasada działania mózgu polega na przekazywaniu sygnałów elektrycznych – potencjałów czynnościowych w obrębie neuronu oraz chemicznych (neuroprzekaźnik) w obrębie synapsy. Podstawową jednostką czynnościową mózgu jest tzw. zespół neuronów (ang. neural ensemble).
Wielkość ludzkiego mózgu jest w 94% (prawie całkowicie) uwarunkowana czynnikami genetycznnymi. Istotną rolę w warunkowaniu wielkości mózgu odgrywa ludzki gen ASPM. Większy rozmiar mózgu (jako indeks cefaliczny) jest związany z większym IQ, co sugeruje że różnice w wielkości mózgu między ludźmi są skorelowane do różnic inteligencji i wyników testów. Jedną z metod przeżyciowego mierzenia (in vivo) wielkości mózgu jest metoda VBM. Jest to nieobciążona technika charakteryzująca objętości regionów mózgowia i różnice koncentracji tkanek w strukturalnych obrazach NMR

Bardziej rozwinięte sieci nerwowe zawierają na drodze przekazywania sygnału stacje pośredniczące (interneurony), jak również ich aktywność jest modyfikowana przez sygnały przekazywane z dodatkowych obwodów, bądź w ogóle z innych sieci. Obwody komórek nerwowych mogą sterować własną aktywnością, jeżeli z punktu końcowego przekażą połączenia wsteczne do punktu początkowego – wraz z napływem stymulacji połączenie wsteczne może dodatkowo jeszcze bardziej nasilać aktywność punktu początkowego, bądź wręcz przeciwnie, hamować jego aktywność. Wyidealizowany przykład takiego obwodu przedstawiono na ilustracji obok.

NERWY CZASZKOWE
I – węchowy (jest to też nerw czuciowy. Włókna tworzące ten nerw rozpoczynają się w polu węchowym błony śluzowej jamy nosowej )

II – wzrokowy ( także nerw czuciowy. Przewodzi bodźce świetlne z siatkówki gałki ocznej do mózgowia)

III – okołoruchowy

IV – bloczkowy ( unerwia mięśnie zewnątrzgalkowe i wewnątrzgałkowe oraz mięsień dźwigacz gałki ocznej)

V – trójdzielny (to włókna czuciowe i ruchowe. Dzieli się na trzy nerwy :
V1 to nerw oczny – unerwia skórę nosa i czoła, gałkę oczną, jamę nosową, zatokę czołową, klinową i komórki sitowe;
V2 to nerw szczękowy – unerwia jamę nosową, podniebienie, zęby i dziąsła, skórę twarzy;
V3 to nerw żuchwowy – unerwia język, dziąsła, zęby żuchwy, małżowinę uszną, policzki włóknami czuciowymi. Włóknami ruchowymi unerwia mięśnie żwaczy i mięśnie dna jamy ustnej)

VI – odwodzący (unerwia mięśnie zewnątrzgałkowe i wewnątrzgałkowe oraz mięsień dźwigacz gałki ocznej)

VII – twarzowy (unerwia włóknami ruchowymi mięśnie wyrazowe twarzy a włóknami czuciowymi brodawki języka, włóknami przywspółczulnymi unerwia ślinianki podżuchwowe i podjęzykowe, oraz gruczoł łzowy.)

VIII – przedsionkowo – ślimakowy (Nerw czuciowy. Częśc przedsionkowa unerwia narząd równowagi a część ślimakowa narząd słuchu)

IX – językowo – gardłowy (Włókna czuciowe prowadzą do brodawek języka, włókna ruchowe do gardła i podniebienia, włókna przywspółczulne do ślinianki przyusznej)

X – błędny (Nerw też mieszany, biegnie przez całą długość szyi i klatki piersiowej kończąc się w jamie brzusznej. Spośród włókien czuciowych ruchowych i przywspółczulnych, tych ostatnich jest najwięcej. Unerwia gardło, krtań, przełyk, serce, płuca i inne narządy jamy brzusznej)

XI – dodatkowy ( Włókna ruchowe unerwiają mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe i mięsień czworoboczny)

XII – podjęzykowy (Nerw ruchowy. Unerwia wszystkie mięśnie języka.)

Konwergencja neuronów.
W ten sposób funkcjonują proste odruchy, jakie są podstawą zachowania prymitywnych organizmów, zaś u bardziej rozwiniętych stanowią także podstawę funkcjonowania narządów wewnętrznych, np. sterując motoryką żołądkowo-jelitową. Układ nerwowy człowieka, podobnie jak innych organizmów, pełny jest tego typu sieci i to nie tylko w zakresie motoryki żołądkowo-jelitowej. Układ nerwowy kręgowców, w tym i człowieka, spaja ze sobą te części ciała, na które oddziałują bodźce, z tymi częściami, które mają wykonywać reakcje w odpowiedzi na te bodźce. Cechą znamienną w większości takich połączeń u kręgowców jest to, że receptory przesyłają informacje o bodźcach aksonami komórek czuciowych do rdzenia kręgowego i pnia mózgu, gdzie stymulacja przełączana jest na neurony ruchowe i dalej, ich aksonami, wyprowadzana jest do mięśni. Rdzeń kręgowy i pień mózgu to twory ośrodkowego układu nerwowego, stąd aksony czuciowe doprowadzające informacje do rdzenia i pnia nazywane są włóknami dośrodkowymi, zaś aksony ruchowe, wyprowadzające z nich informacje do mięśni – włóknami odśrodkowymi. Rdzeń kręgowy i pień mózgu kręgowców realizują wiele różnego rodzaju odruchów rdzeniowych i pniowych. Typowym przykładem może być odruch miotatyczny, nazywany także odruchem na rozciąganie, który lekarze neurolodzy badają w postaci odruchu skokowego z mięśnia brzuchatego łydki, odruchu kolanowego z mięśnia czworogłowego uda, oraz odruchów z mięśni ramion: z mięśnia dwugłowego i z trójgłowego.

Krew doprowadzana jest do mózgu przez 2 tętnice szyjne i 2 tętnice kręgowe. Rozgałęzienia tych tętnic łączą się ze sobą, co zapewnia stały dopływ krwi do mózgu. Mózg otrzymuje znacznie więcej krwi aniżeli inne narządy. Masa mózgu wynosi około 2% ciężaru ciała, przez mózg przepływa jednak aż 15% krążącej krwi. Ten zwiększony dopływ krwi zabezpiecza wystarczającą podaż tlenu i glukozy, które są niezbędne dla utrzymania prawidłowej funkcji mózgu. Wiadomo, iż zapotrzebowanie mózgu na tlen jest 10-krotnie większe niż np. mięśnia sercowego. Mózg zużywa 20% tlenu przyswajalnego przez cały organizm.
Prawidłowy przepływ krwi przez mózg zależy w dużej mierze od stanu naczyń mózgowych. Przy pomocy ultrasonografii dopplerowskiej (USG – doppler) można ocenić drożność naczyń i szybkość przepływu krwi w naczyniach doprowadzających krew do mózgu (tętnice szyjne i kręgowe), a także w zakresie naczyń śródczaszkowych (ultrasonografia przezczas zkowa – TCD). Uzupełnieniem badań dopplerowskich są badania przepływu krwi w wybranych obszarach mózgu (emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu – SPECT).

Rdzeń kręgowy znajduje się w kanale kręgowym i osłonięty jest oponami rdzeniowymi. Ciągnie się od rdzenia przedłużonego, a kończy (przechodzi w nić końcową) na poziomie II kręgu lędźwiowego. Istota szara położona jest tu wewnętrznie w stosunku do istoty białej (odwrotnie niż w mózgu). Substancja szara na przekroju poprzecznym ma kształt litery H. Ciągnie się ona na całej długości rdzenia w postaci dwóch słupów przednich i tylnich. W słupach przednich rozmieszczone są komórki neuronów ruchowych, w tylnich- komórki neuronów czuciowych. Od rdzenia kręgowego odchodzi 31 par nerwów zawierających somatyczne włókna czuciowe, ruchowe i włókna wegetatywne. Nerwy te przechodzą przez otwory międzykręgowe. Rdzeń kręgowy przewodzi impulsy nerwowe z mózgu i do mózgu. Łączy więc centralne odcinki układu nerwowego w niemal całym organizmie.

Reklamy

About tabletki

Tabletki to strona na temat leków i preparatów zdrowotnych oraz na temat terapii i zdrowia. Zapraszam do czytania!

62 responses »

 1. Powiedzmy kilka słów o tym układ albo dajmy sobie spokój O! a tak po przy okazji -nie piszmy już o tym.

  Odpowiedz
 2. układ – co można jeszcze powiedzieć? Lepiej nie.
  Jak wiadomo zwolennicy tej metody stosują wysoce rozcieńczone substancje, które domniemanie mają leczyć choroby o symptomach podobnych do tych powstałych w wyniku spożycia tychże substancji. W 1998 roku rozpoczęto w Szwajcarii zakrojone na ogromną skalę badania, które miały ocenić skuteczność medycyny komplementarnej, m.in. antropozofii, homeopatii i medycyny chińskiej. Oczywiście jest do tego zręczna teoria, że to wszystko zostało pewnie wymoczone w roztworze wody, który zapamiętał informację o kontakcie z wątrobą dzikiej kaczki. Oczywiście jest do tego zręczna teoria, że to wszystko zostało pewnie wymoczone w roztworze wody, który zapamiętał informację o kontakcie z wątrobą dzikiej kaczki. To jest największa ściema jaką widziałem. Po pierwsze nie wiadomo dlaczego niby wątroba dzikiej kaczki miałaby pomagać na przeziębienie. Po drugie, nawet jeśli by pomagała, to rozcieńczenie jej jest takie, że jakby napluć do oceanu z samolotu, to na drugim końcu świata większe byłoby prawdopodobieństwo, że znajdziemy cząstkę własnej śliny kąpiąc się, niż to, że w leku homeopatycznym znajdziemy choćby atom z wątroby dzikiej kaczki. Trwające ponad sześć lat badanie kosztowało blisko 4,5 mln euro, a po przeanalizowaniu jego wyników w 2005 roku rząd Szwajcarii zdecydował o zaprzestaniu finansowania wszystkich form terapii alternatywnych z systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jako nieprzydatnych w lecznictwie.Homeopatia bazuje na aksjomacie ipse dixit sformułowanym przez Hahnemanna, który nazwał go „prawem podobieństw”. I to jest interesujące… Zatem….

  Odpowiedz
 3. Dodajmy kilka słów o układ albo dajmy sobie spokój Kumulujący się stres prowadzi do zachwiania równowagi w organizmie, zmniejszając jego zdolności przystosowawcze. Pojawiają się problemy na poziomie energetycznym, emocjonalnym i fizycznym.
  I wreszcie dochodzi do spadku wydolności organizmu, depresji, nadmiernej senności, apatii, zmniejszonej koncentracji i przewlekłego zmęczenia. W późniejszym okresie dołączają się zmiany w układzie krążenia, pokarmowym, nerwowym oraz zaburzenia hormonalne. Niekorzystne zmiany w samopoczuciu, nerwowość, zmęczenie, wciąż pojawiające się nowe dolegliwości, odbijają się negatywnie na kontaktach z otoczeniem, w pracy zawodowej, relacjach z partnerem i w życiu seksualnym. Wiele osób nie uświadamia sobie, jak potężnym źródłem stresu jest brak zadowolenia seksualnego. W późniejszym okresie dołączają się zmiany w układzie krążenia, pokarmowym, nerwowym oraz zaburzenia hormonalne. Niekorzystne zmiany w samopoczuciu, nerwowość, zmęczenie, wciąż pojawiające się nowe dolegliwości, odbijają się negatywnie na kontaktach z otoczeniem, w pracy zawodowej, relacjach z partnerem i w życiu seksualnym. Wiele osób nie uświadamia sobie, jak potężnym źródłem stresu jest brak zadowolenia seksualnego. Jego skutki przenoszą się na życie rodzinne, więź z partnerem, wpływają niekorzystnie na wydajność w pracy oraz kontakty z otoczeniem, są przyczyną frustracji i problemów emocjonalnych. Powstaje bardzo trudny do przerwania samonapędzający się cykl zmian spowodowanych stresem. O! bajde łej jak mówią angole -nie piszmy już o tym.

  Odpowiedz
 4. Dodajmy jeszcze kilka słów o układ albo dajmy sobie spokój Nie ma lekarstwa na kaca, bo do tej pory nie odkryto jeszcze substancji, która neutralizowałaby ich toksyczne działanie.
  Wiadomo, że każdy z nas ma własną, sprawdzoną receptę na „zespół chorób dnia drugiego”. O dziwo, większość z nich, nawet sławetny klin, mają naukowe uzasadnienie. Dlatego warto zmusić się, mimo oporu materii, do zrobienia kilku rzeczy, które przyspieszą twój powrót do żywych. Na przyjęciach doskonale sprawdzają się mięsne zakąski, panierowane warzywa, marynowane grzybki, kwaszone przysmaki, pieczenie, ciepły barszcz, natomiast należy unikać napojów gazowanych (przyspieszają wchłanianie alkoholu) oraz dodatków typu chipsy, chrupki – one wbrew pozorom nie zaspokajają głodu, a jedynie podrażniają żołądek. KAC spowodowany jest spożyciem nadmiernej ilości alkoholu, czyli zatruciem organizmu. Głównym czynnikiem powodującym boleśnie odczuwanego KACA nie jest alkohol etylowy (C2H5OH), lecz zawarty w nim w ilościach śladowych alkohol metylowy (CH3OH) w procesie metabolizmu zmieniany na najbardziej szkodliwy kwas mrówkowy (HCHO). Wśród różnych alkoholi które nabywamy w sklepie różny jest procentowy udział alkoholu metylowego. Ranking najzdrowszych, czyli z najmniejszą zawartością alkoholu metylowego. Po imprezie obowiązkowo duża szklanica wody z cytryną. No a tak po przy okazji to tyle.

  Odpowiedz
 5. Dodajmy jeszcze kilka słów o układ albo i o czym innym Świadectwem przeszłych czasów są dziś szokujące obrazy Hieronima Boscha i Pietera Bruegela Starszego, czy postaci przedstawione w ołtarzu Wita Stwosza.
  Medycyna od zawsze walczyła z chorobami zakaźnymi, znajdując często prymitywne środki zaradcze. I tak na przykład, przeciwko dżumie zalecano "ocet siedmiu złodziei" – ocet winny, w którym przez 12 dni moczono piołun, rutę, rozmaryn, szałwię i inne zioła. Dziś wiemy, że są to rośliny zawierające olejki eteryczne, o silnych właściwościach bakteriobójczych. Innym sposobem ochrony przed "morowym powietrzem" było… picie na umór, bardzo zresztą słuszne, gdyż przesycony alkoholem organizm jest o wiele mniej podatny na zakażenie.
  Przeciwko chorobom stosowano często bardzo drastyczne metody. Jedynym sposobem walki ze wścieklizną było wypalanie pogryzionego miejsca rozgrzanym do czerwoności żelazem. Oczywiście o środkach znieczulających nikt wówczas nie myślał. O! a tak po przy okazji to tyle.

  Odpowiedz
 6. Powiedzmy kilka słów o tym układ albo o czymkolwiek
  Jak wiadomo koncentracja uwagi może nastąpić pod wpływem świadomego działania człowieka, który w konkretnej chwili chcąc rozwiązać problem, wykonać dokładnie powierzoną pracę, zrozumieć określone zagadnienie itp., świadomie kieruje i intensyfikuje swoją uwagę na wybrany przez siebie z otoczenia zakres lub na określone myśli. Wraz ze wzrostem koncentracji na określonym bodźcu lub myślach, następuje zjawisko oddzielenia percepcji od pozostałych zjawisk i ich ignorowaniu. Po pierwsze – odpowiednia fizjologia ciała. Po trzecie – środowisko, w którym się znajdujesz. Po czwarte – ćwiczenia, które zwiększają poziom koncentracji. Koncentracja jest stanem, który możesz poprawiać poprzez ćwiczenia. Poniżej opisałem pokrótce najważniejsze z wymienionych wyżej elementów. I to może być ciekawe, choć nic nie zrozumiałam Tak sądzę.

  Odpowiedz
 7. Ale to chyba pozbawione sensu jest Tak myślę. Tworzy się nadciśnienie i rozdyma gumę, oczywiście najmocniej na dole, wokół kostek.
  Jak wiadomo znajomość mechanizmu tworzenia się nadciśnienia żylnego pozwala dopasowywać skuteczne środki kompensujące, przede wszystkim wyroby kompresyjne, czyli leczące uciskiem. Wykorzystuje się specjalistyczne bandaże o małym naciągu lub wyroby pończosznicze o stopniowalnym ucisku. Największy, leczniczy ucisk stosuje się wokół kostki i stopniowo zmniejsza w kierunku pachwiny. Każdy wyrób leczący niewydolność żylną musi mieć precyzyjnie dobraną kompresję zależnie od zaawansowania niewydolności żylnej. Zaskoczeni będziecie Państwo jak poprawią kondycję nóg dobrze dobrane wyroby. Do wyboru są nie tylko rajstopy i pończochy, ale także bardzo wygodne podkolanówki. Wyroby te sprzedawane są w wyspecjalizowanych gabinetach i aptekach na podstawie recepty wystawionej przez lekarza. Z pozoru wszystko jest bardzo proste. Krew wypompowywana z olbrzymią siłą przez serce wpływa do tętnic i nimi rozprowadzana jest po całym ciele, niosąc tlen i składniki odżywcze. Potem jednak z nóg musi systemem żył wrócić do serca, transportując dwutlenek węgla i produkty przemiany materii. Ech.. a tak po przy okazji to tyle.

  Odpowiedz
 8. To bardzo interesujące… Zatem więc. I tak na przykład, przeciwko dżumie zalecano "ocet siedmiu złodziei" – ocet winny, w którym przez 12 dni moczono piołun, rutę, rozmaryn, szałwię i inne zioła. Dziś wiemy, że są to rośliny zawierające olejki eteryczne, o silnych właściwościach bakteriobójczych. Innym sposobem ochrony przed "morowym powietrzem" było…. picie na umór, bardzo zresztą słuszne, gdyż przesycony alkoholem organizm jest o wiele mniej podatny na zakażenie.
  Przeciwko chorobom stosowano często bardzo drastyczne metody. Jedynym sposobem walki ze wścieklizną było wypalanie pogryzionego miejsca rozgrzanym do czerwoności żelazem. Oczywiście o środkach znieczulających nikt wówczas nie myślał. Najczęściej jednak chorych zakaźnie izolowano, gdzie, opuszczeni, umierali lub po prostu zabijano. No i po za tym może już wystarczy.

  Odpowiedz
 9. Myślę, że to jest bez sensu .
  Paznokcie, tak samo jak włosy, składają się z milionów komórek rogowych, których najważniejszym składnikiem jest keratyna. Łamiące się, rozwarstwiające czy miękkie sygnalizują często o niedoborze witaminy H. Zdrowy paznokieć, oglądany przez mikroskop, charakteryzuje się równomiernym, rozmieszczeniem komórek przypominającym dachówkę. Paznokcie podatne na łamanie się mają nierównomierną strukturę powierzchni, odpryski występują nieregularnie bądź równo wzdłuż linii paznokcia. Wiecznie odkryte i wyeksponowane, nasze dłonie poddawane są codziennym torturom związanym z pracami domowymi, a wakacje wcale nie są dla nich specjalną ulgą. Aby mieć piękne, zdrowe paznokcie, należy spożywać produkty bogate w:
  białko, aminokwasy (jaja, mleko, sery, ryż);
  wapń (mleko, sery, żółtka);
  żelazo (natka pietruszki);
  krzem (świeże warzywa i owoce oraz rośliny lecznicze np. skrzyp polny);
  magnez (kakao, czekolada gorzka, migdały);
  cynk (buraki, kapusta, kiełki pszenicy).
  Zdarza się tak dlatego, iż płytka, która nie dostaje wystarczającej ilości witaminy H rośnie niestabilnie, bądź też na skutek codziennych obciążeń nie rośnie wcale.
  Postaraj się znaleźć chwilę tylko dla swoich dłoni. Służą nam wiernie przez całe życie i naprawdę należy im się od niego coś dobrego . Zacznij od delikatnego peelingu. No bajde łej jak mówią angole dajmy sobie spokój z tym.

  Odpowiedz
 10. układ – co by tu jeszcze dodać… Lepiej nie. Układ immunologiczny rozpoznaje obcy antygen i reaguje z nim za pomocą wytworzonych swoistych przeciwciał oraz m.in. limfocytów T i cytotoksycznych, posiadających receptory rozpoznające antygen.
  Dzięki przeprowadzanym szczepieniom ochronnym, uwzględnianym w kalendarzu szczepień (zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z naczelnym inspektorem sanitarnym kraju) uzyskujemy czynną sztuczną odporność swoistą na dany patogen oraz wzrost poziomu specyficznych przeciwciał, powstanie komórek "pamięci immunologicznej", które w odpowiedzi na powtórne zetknięcie się ze znanym już układowi immunologicznemu antygenem powodują zwiększoną produkcję specyficznych przeciwciał skierowanych konkretnie przeciwko danemu antygenowi.
  Przy powtórnym zetknięciu się organizmu z antygenem syntetyzowane są w organizmie immunoglobuliny klasy IgG, w ilości znacznie większej niż po pierwszym z nim kontakcie. Następuje tzw.
  Przy powtórnym zetknięciu się organizmu z antygenem syntetyzowane są w organizmie immunoglobuliny klasy IgG, w ilości znacznie większej niż po pierwszym z nim kontakcie. Następuje tzw. "dojrzewanie powinowactwa". Odporność swoistą czynną naturalną organizm uzyskuje w wyniku zakażenia się chorobą zakaźną i jej przechorowaniem. układ a tak w ogóle to tyle misiaczki.

  Odpowiedz
 11. To jest taczej bez sensu Chyba….
  Medycyna od zawsze walczyła z chorobami zakaźnymi, znajdując często prymitywne środki zaradcze. I tak na przykład, przeciwko dżumie zalecano "ocet siedmiu złodziei" – ocet winny, w którym przez 12 dni moczono piołun, rutę, rozmaryn, szałwię i inne zioła. Dziś wiemy, że są to rośliny zawierające olejki eteryczne, o silnych właściwościach bakteriobójczych. Innym sposobem ochrony przed "morowym powietrzem" było… picie na umór, bardzo zresztą słuszne, gdyż przesycony alkoholem organizm jest o wiele mniej podatny na zakażenie.
  Przeciwko chorobom stosowano często bardzo drastyczne metody. Jedynym sposobem walki ze wścieklizną było wypalanie pogryzionego miejsca rozgrzanym do czerwoności żelazem. Oczywiście o środkach znieczulających nikt wówczas nie myślał. Ech.. bajde łej jak mówią angole -nie piszmy już o tym.

  Odpowiedz
 12. układ – co by tu jeszcze dodać… Lepiej nie. Dlaczego przeziębienie jest tak powszechną chorobą? Bo wirusami bardzo łatwo można się zarazić. Kichając i kaszląc, wyrzucamy ich z siebie tysiące. A „nasze” wirusy wdychają inni. Wy-starczy, aby osoba zarażona wyciągnęła rękę, którą przed chwilą zakrywała usta przy kasłaniu, i wymieniła uścisk podczas przywitania, a już naraża innych na zachorowanie. Na szczęście z przeziębieniem można walczyć, zażywając odpowiednie leki łagodzące objawy infekcji. Są one dostępne w aptekach bez recepty. Na szczęście z przeziębieniem można walczyć, zażywając odpowiednie leki łagodzące objawy infekcji. Są one dostępne w aptekach bez recepty. Jeżeli mamy trochę szczęścia i trafimy na szczep grypy typu B lub C to mamy szanse na łagodny przebieg choroby, co dotyczy niestety tylko dorosłych. Po zainfekowaniu wirusem grypy typu C, nabywamy trwałą odporność organizmu na tę rodzinę wirusów, co jest przy całej niefortunności tego zdarzenia – pocieszające. Na grypę typu C szczególnie narażone są dzieci, bo u nich ma ona najpoważniejszy przebieg. O! bo tak ogólnie dajmy sobie spokój z tym.

  Odpowiedz
 13. układ – co można jeszcze powiedzieć? Lepiej nie. Świadectwem przeszłych czasów są dziś szokujące obrazy Hieronima Boscha i Pietera Bruegela Starszego, czy postaci przedstawione w ołtarzu Wita Stwosza.
  Medycyna od zawsze walczyła z chorobami zakaźnymi, znajdując często prymitywne środki zaradcze. I tak na przykład, przeciwko dżumie zalecano "ocet siedmiu złodziei" – ocet winny, w którym przez 12 dni moczono piołun, rutę, rozmaryn, szałwię i inne zioła. Dziś wiemy, że są to rośliny zawierające olejki eteryczne, o silnych właściwościach bakteriobójczych. Innym sposobem ochrony przed "morowym powietrzem" było… picie na umór, bardzo zresztą słuszne, gdyż przesycony alkoholem organizm jest o wiele mniej podatny na zakażenie.
  Przeciwko chorobom stosowano często bardzo drastyczne metody. Jedynym sposobem walki ze wścieklizną było wypalanie pogryzionego miejsca rozgrzanym do czerwoności żelazem. Oczywiście o środkach znieczulających nikt wówczas nie myślał. Najczęściej jednak chorych zakaźnie izolowano, gdzie, opuszczeni, umierali lub po prostu zabijano. No i po za tym i starczy.

  Odpowiedz
 14. A to się trzyma tzw. kupy i w ogóle jest gites Chyba…. limfocytów T i cytotoksycznych, posiadających receptory rozpoznające antygen.
  Dzięki przeprowadzanym szczepieniom ochronnym, uwzględnianym w kalendarzu szczepień (zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z naczelnym inspektorem sanitarnym kraju) uzyskujemy czynną sztuczną odporność swoistą na dany patogen oraz wzrost poziomu specyficznych przeciwciał, powstanie komórek "pamięci immunologicznej", które w odpowiedzi na powtórne zetknięcie się ze znanym już układowi immunologicznemu antygenem powodują zwiększoną produkcję specyficznych przeciwciał skierowanych konkretnie przeciwko danemu antygenowi.
  Przy powtórnym zetknięciu się organizmu z antygenem syntetyzowane są w organizmie immunoglobuliny klasy IgG, w ilości znacznie większej niż po pierwszym z nim kontakcie. Następuje tzw. "dojrzewanie powinowactwa". "dojrzewanie powinowactwa". Odporność swoistą czynną naturalną organizm uzyskuje w wyniku zakażenia się chorobą zakaźną i jej przechorowaniem. Warto w tym miejscy zaznaczyć, że istnieje możliwość bezobjawowego przebycia zakażenia, które także prowadzi do nabycia wspomnianej odporności.
  Stymulacja układu odpornościowego Szczepionki stymulujące układ immunologiczny zawierają zabite bakterie, ekstrakty z zabitych bakterii, liofilizowane lizaty bakterii, rybosomy bakteryjne. Wykazują one działanie immunostymulujące, tj. pobudzające mechanizmy nieswoistej odporności, m.i układ a tak po prostu to tyle misiaczki.

  Odpowiedz
 15. Dodajmy kilka słów o układ albo o czym innym
  Medycyna od zawsze walczyła z chorobami zakaźnymi, znajdując często prymitywne środki zaradcze. I tak na przykład, przeciwko dżumie zalecano "ocet siedmiu złodziei" – ocet winny, w którym przez 12 dni moczono piołun, rutę, rozmaryn, szałwię i inne zioła. Dziś wiemy, że są to rośliny zawierające olejki eteryczne, o silnych właściwościach bakteriobójczych. Innym sposobem ochrony przed "morowym powietrzem" było.. Innym sposobem ochrony przed "morowym powietrzem" było… picie na umór, bardzo zresztą słuszne, gdyż przesycony alkoholem organizm jest o wiele mniej podatny na zakażenie.
  Przeciwko chorobom stosowano często bardzo drastyczne metody. I to także jest taczej bez sensu Tak sądzę.

  Odpowiedz
 16. Dodajmy kilka słów o układ albo i o czym innym No bo tak ogólnie i starczy.

  Odpowiedz
 17. układ – nie mam zdania na ten temat. Układ immunologiczny rozpoznaje obcy antygen i reaguje z nim za pomocą wytworzonych swoistych przeciwciał oraz m.in. limfocytów T i cytotoksycznych, posiadających receptory rozpoznające antygen.
  Dzięki przeprowadzanym szczepieniom ochronnym, uwzględnianym w kalendarzu szczepień (zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z naczelnym inspektorem sanitarnym kraju) uzyskujemy czynną sztuczną odporność swoistą na dany patogen oraz wzrost poziomu specyficznych przeciwciał, powstanie komórek "pamięci immunologicznej", które w odpowiedzi na powtórne zetknięcie się ze znanym już układowi immunologicznemu antygenem powodują zwiększoną produkcję specyficznych przeciwciał skierowanych konkretnie przeciwko danemu antygenowi.
  Przy powtórnym zetknięciu się organizmu z antygenem syntetyzowane są w organizmie immunoglobuliny klasy IgG, w ilości znacznie większej niż po pierwszym z nim kontakcie. Następuje tzw. "dojrzewanie powinowactwa". Odporność swoistą czynną naturalną organizm uzyskuje w wyniku zakażenia się chorobą zakaźną i jej przechorowaniem. Warto w tym miejscy zaznaczyć, że istnieje możliwość bezobjawowego przebycia zakażenia, które także prowadzi do nabycia wspomnianej odporności.
  Stymulacja układu odpornościowego Szczepionki stymulujące układ immunologiczny zawierają zabite bakterie, ekstrakty z zabitych bakterii, liofilizowane lizaty bakterii, rybosomy bakteryjne. Wykazują one działanie immunostymulujące, tj. Och… bo tak ogólnie może już wystarczy.

  Odpowiedz
 18. układ – nie warto o tym pisać. Wskaźnik powyżej 30, to otyłość.
  Jak wiadomo medycyna klasyczna określa otyłość jako efekt zachwiania równowagi przemiany energetycznej organizmu z racji występowania nadwyżki energii zawartej w spożywanych pokarmach, w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Dochodzi wówczas do odkładania tego nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej. Zmiany w obrębie żywienia są ogromnie decydujące dla uzyskania pożądanego efektu, jakim jest osiąganie właściwej masy ciała. W przypadku otyłości standardowe diety są mało skuteczne, jednoskładnikowe diety-cud (np. bananowa, ryżowa czy kapuściana) rzadko dają trwały efekt, utrata kilogramów to głównie krótkotrwały wynik pozbycia się z organizmu wody. Po wznowieniu normalnych posiłków często zdarza się zaś efekt jo-jo (czyli powrót do wagi sprzed odchudzania, a nawet wyższej). Słuszne się wydaje, opracowanie indywidualnej diety, która powinna powstać w oparciu o większą liczbę informacji. Dlatego to się kupy nie trzyma Zatem….

  Odpowiedz
 19. To chyba nie ma sensu… . rak podstawnokomórkowy – są kilkukrotnie rzadsze, łatwiejsze do wykrycia i znacznie rzadziej są przyczyną śmierci. Część badań sugeruje, że opalanie się zwiększa częstość występowania innego nowotworu i to wcale nie skóry, a węzłów chłonnych – chłoniaka nieziarniczego. Dermatolog mówi „nie” Nie od dziś wiadomo, że od słońca robią się zmarszczki. Ale dopiero trzy lata temu poznaliśmy mechanizm ich powstawania. Ale dopiero trzy lata temu poznaliśmy mechanizm ich powstawania. Cały proces rozpoczyna się szybciej i przebiega znacznie efektywniej, niż podejrzewano. Wyzwalają go bardzo małe dawki promieniowania, nie powodujące nawet delikatnego zaczerwienienia skóry. Okazało się, że promieniom słonecznym potrzeba zaledwie kilku minut do zapoczątkowania procesu starzenia się skóry. Tyle czasu potrzeba do zapoczątkowania wzmożonej produkcji metaloproteinaz. W większych ilościach metaloproteinazy niszczą kolagen i elastynę – włókna białkowe nadające skórze sprężystość. układ a tak w ogóle to tyle misiaczki.

  Odpowiedz
 20. układ – i co tu jeszcze komentować? Lepiej nie. Dobra apteka internetowa to także tania apteka internetowa – korzystne ceny są przecież najlepszym magnesem na klientów. Każdy kupujący ceni promocje, wyprzedaże i wysoką jakość w niskiej cenie. Dzięki temu widzi, że sprzedawca traktuje go profesjonalnie i nie chce zarobić na jego stracie. Ta cecha jest szczególnie ważna w przypadku aptek internetowych – w przypadku tradycyjnych klient woli nabyć artykuł w dyktowanej cenie, niż tracić czas na poszukiwanie innej apteki. Nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież tania apteka jest dla kupujących najlepszym rozwiązaniem. Kolejnym kryterium jest zaufanie, relacja sprzedawcy z konsumentem i płynące z tego komentarze. Apteka, która cieszy się popularnością i pozytywną klientów, może liczyć na naprawdę dobre zyski. Jesteśmy krajem należącym do Unii, a jednak nie potrafimy wprowadzić praw obowiązujących w większości z tych krajów. Co chyba może jest pozbawione sensu Zatem….

  Odpowiedz
 21. układ – co można jeszcze powiedzieć? Lepiej nie. Och… a tak po przy okazji to tyle.

  Odpowiedz
 22. układ – nie mam zdania na ten temat. Następnie dołącza się kichanie i niekiedy zapalenie spojówek z przekrwieniem. Ujawnia się również gorączka. Błona śluzowa gardła bywa silne przekrwiona, migdałki są powiększone, obecny jest uporczywy ból głowy. Wirusy powodujące przeziębienie i grypę atakują układ oddechowy i – mnożąc się –wywołują reakcje obronne organizmu. Ty z trudem znosisz walkę, jaką toczy twoje ciało. Boli cię gardło, masz katar, kaszlesz i ogólnie fatalnie się czujesz. Boli cię gardło, masz katar, kaszlesz i ogólnie fatalnie się czujesz. Najważniejsze objawy w obu przypadkach są dość podobne, dlatego łatwo pomylić obie choroby. Jeśli bez większego trudu wstajesz z łóżka, to znaczy, że dopadło cię banalne przeziębienie. Gdybyś miała grypę, czułabyś się tak źle, że nie byłabyś w stanie się podnieść. Zwykłe przeziębienie rozwija się dość powoli, za to szybko rozprzestrzenia się między ludźmi przez kichanie i kaszel, podanie ręki, a nawet przebywanie w tym samym pomieszczeniu. Zatem jeśli przeziębienie rozłożyło twoją koleżankę z pracy, ty prawdopodobnie również zachorujesz.
  I to może być ciekawe, choć nic nie zrozumiałam Tak sądzę.

  Odpowiedz
 23. Pomówmy teraz o… układ i wymyślmy coś
  Powikłania poszczepienne występują bardzo rzadko, mogą być spowodowane przez szereg różnych czynników: np. nieprawidłowe wykonanie szczepienia, niewłaściwe przechowywanie szczepionki, nadmierna patologiczna reakcja organizmu na prawidłowo przeprowadzone szczepienie; powikłania związane ze swoistym składnikiem szczepionki.
  Przeciwwskazania do szczepień profilaktycznych Są różne. Zależą od rodzaju szczepionki i sposobu jej przygotowania. Dzieci będące nosicielami wirusa HIV, jeśli nie mają jeszcze klinicznej postaci AIDS, powinny zostać zaszczepione jak najwcześniej – zanim nastąpi immunosupresja wywołana przez HIV. Przeciwwskazania krótkotrwałe – ostra choroba gorączkowa, ciąża. Przeciwwskazania długotrwałe – nadwrażliwość na składniki szczepionki (która może prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego, reakcje anafilaktyczne na owoalbuminę), obniżenie odporności – choroby nowotworowe, niedobory immunologiczne, terapia immunosupresyjna (generalnie unika się żywych szczepionek wirusowych i bakteryjnych); ostra reakcja na poprzednią dawkę szczepionki.
  Ciągle trwają poszukiwania broni przeciw kolejnym chorobom, nowym zagrożeniom. Tylko w ostatniej dekadzie udało się opracować nowoczesne szczepionki, przeciwko pneumokokom, meningokokom, rotawirusom, a także najnowszą – przeciw onkogennym typom wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Co chyba może jest pozbawione sensu Zatem….

  Odpowiedz
 24. Powiedzmy kilka słów o tym układ albo dajmy sobie spokójin. limfocytów T i cytotoksycznych, posiadających receptory rozpoznające antygen.
  Dzięki przeprowadzanym szczepieniom ochronnym, uwzględnianym w kalendarzu szczepień (zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z naczelnym inspektorem sanitarnym kraju) uzyskujemy czynną sztuczną odporność swoistą na dany patogen oraz wzrost poziomu specyficznych przeciwciał, powstanie komórek "pamięci immunologicznej", które w odpowiedzi na powtórne zetknięcie się ze znanym już układowi immunologicznemu antygenem powodują zwiększoną produkcję specyficznych przeciwciał skierowanych konkretnie przeciwko danemu antygenowi.
  Przy powtórnym zetknięciu się organizmu z antygenem syntetyzowane są w organizmie immunoglobuliny klasy IgG, w ilości znacznie większej niż po pierwszym z nim kontakcie. "dojrzewanie powinowactwa". Odporność swoistą czynną naturalną organizm uzyskuje w wyniku zakażenia się chorobą zakaźną i jej przechorowaniem. Warto w tym miejscy zaznaczyć, że istnieje możliwość bezobjawowego przebycia zakażenia, które także prowadzi do nabycia wspomnianej odporności.
  Stymulacja układu odpornościowego Szczepionki stymulujące układ immunologiczny zawierają zabite bakterie, ekstrakty z zabitych bakterii, liofilizowane lizaty bakterii, rybosomy bakteryjne. Wykazują one działanie immunostymulujące, tj. pobudzające mechanizmy nieswoistej odporności, m.i układ a tak po prostu to tyle badyle.

  Odpowiedz
 25. Dodajmy kilka słów o układ albo o czym innym zgłosić byłoby online lek do robienia, z tym się jeszcze nie spotkałem. Z zabranianiem od razu przy wykorzystaniu tych recept online to może trochę przegięcie jednak, ale z drugiej strony osobiście wolę sobie podejść do pobliskiej apteki za grosze w manufakturze i dostanę co chcę. Dobra apteka internetowa musi być prosta w obsłudze, dobrze wyposażona i otwarta na potrzeby klienta. Dobra apteka internetowa to także tania apteka internetowa – korzystne ceny są przecież najlepszym magnesem na klientów. Dzięki temu widzi, że sprzedawca traktuje go profesjonalnie i nie chce zarobić na jego stracie. Ta cecha jest szczególnie ważna w przypadku aptek internetowych – w przypadku tradycyjnych klient woli nabyć artykuł w dyktowanej cenie, niż tracić czas na poszukiwanie innej apteki. Apteka online rządzi się zupełnie innymi zasadami – kupujący może szybko sprawdzić ofertę kilku aptek i zapewne skorzysta z tej, która proponuje najniższe ceny. Nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież tania apteka jest dla kupujących najlepszym rozwiązaniem. Kolejnym kryterium jest zaufanie, relacja sprzedawcy z konsumentem i płynące z tego komentarze. układ a tak po prostu – nie ma to dla mnie znaczenia w tym kontekście.

  Odpowiedz
 26. Powiedzmy kilka słów o tym układ albo o czym innymA własnie to chyba nie ma sensu… Tak uważam.

  Odpowiedz
 27. Dodajmy kilka słów o układ albo i o czym innym
  Medycyna od zawsze walczyła z chorobami zakaźnymi, znajdując często prymitywne środki zaradcze. I tak na przykład, przeciwko dżumie zalecano "ocet siedmiu złodziei" – ocet winny, w którym przez 12 dni moczono piołun, rutę, rozmaryn, szałwię i inne zioła. Dziś wiemy, że są to rośliny zawierające olejki eteryczne, o silnych właściwościach bakteriobójczych. Innym sposobem ochrony przed "morowym powietrzem" było… picie na umór, bardzo zresztą słuszne, gdyż przesycony alkoholem organizm jest o wiele mniej podatny na zakażenie.
  Przeciwko chorobom stosowano często bardzo drastyczne metody. Jedynym sposobem walki ze wścieklizną było wypalanie pogryzionego miejsca rozgrzanym do czerwoności żelazem. Oczywiście o środkach znieczulających nikt wówczas nie myślał. I to jest interesujące… Tak sądzę.

  Odpowiedz
 28. układ – co by tu jeszcze dodać… Lepiej nie. Ujawnia się również gorączka. Błona śluzowa gardła bywa silne przekrwiona, migdałki są powiększone, obecny jest uporczywy ból głowy. Wirusy powodujące przeziębienie i grypę atakują układ oddechowy i – mnożąc się –wywołują reakcje obronne organizmu. Ty z trudem znosisz walkę, jaką toczy twoje ciało. Ty z trudem znosisz walkę, jaką toczy twoje ciało. Boli cię gardło, masz katar, kaszlesz i ogólnie fatalnie się czujesz. Najważniejsze objawy w obu przypadkach są dość podobne, dlatego łatwo pomylić obie choroby. Jeśli bez większego trudu wstajesz z łóżka, to znaczy, że dopadło cię banalne przeziębienie. Och… bo tak ogólnie może już na tyle by było.

  Odpowiedz
 29. Pogadajmy o tym. układ i dodajmy kilka słów Nie zawsze pomogą…

  I tak w kółko. Kolejna nieprzespana doba i czujesz symptomy rozdrażnienia, masz zmiany nastroju oraz brak zainteresowania otoczeniem. Dalszy brak snu wywołuje u Ciebie objawy podniecenia i kłopoty ze wzrokiem, po których następuje zwiększona wrażliwość na ból. Pojawia się zamęt umysłowy i agresywność. Niewyspanie sprawia, iż w ciągu dnia wciąż odczuwamy zmęczenie i rozdrażnienie. Częściej jest to zachwianie całej równowagi procesów biologicznych, jakie zachodzą w organizmie. Spokojny sen działa jak lekarstwo i najlepszy kosmetyk. Pozwala odpocząć, zregenerować siły, nabrać dystansu do wielu spraw. Sen jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Kiedy śpimy, normuje się ciśnienie, uspokaja się rytm serca, oddech robi się głębszy i równomierny. układ a tak ogólnie i to tyle.

  Odpowiedz
 30. To chyba jest pozbawione sensu Tak sądzę.
  Medycyna od zawsze walczyła z chorobami zakaźnymi, znajdując często prymitywne środki zaradcze. I tak na przykład, przeciwko dżumie zalecano "ocet siedmiu złodziei" – ocet winny, w którym przez 12 dni moczono piołun, rutę, rozmaryn, szałwię i inne zioła. Dziś wiemy, że są to rośliny zawierające olejki eteryczne, o silnych właściwościach bakteriobójczych. Innym sposobem ochrony przed "morowym powietrzem" było…. picie na umór, bardzo zresztą słuszne, gdyż przesycony alkoholem organizm jest o wiele mniej podatny na zakażenie.
  Przeciwko chorobom stosowano często bardzo drastyczne metody. Jedynym sposobem walki ze wścieklizną było wypalanie pogryzionego miejsca rozgrzanym do czerwoności żelazem. Oczywiście o środkach znieczulających nikt wówczas nie myślał. Och… i po za tym dajmy sobie spokój z tym.

  Odpowiedz
 31. Pomówmy teraz o… układ i dajmy sobie trochę czasu Często do infekcji dochodzi poprzez spojówki. Z dolegliwościami należy zgłosić się do internisty lub lekarza rodzinnego. Warto uważać na to schorzenie.
  Przeziębienie to inaczej zakażenie górnych dróg oddechowych lub ostry nieżyt nosa wywołany wirusem. Przeziębienie określane jest także, jako wirusowe zapalenie górnych dróg oddechowych co, jak łatwo się domyślić oznacza, zaatakowane zostały nasze: nos i gardło.

  Wirusy przeziębienia oddziałują poprzez podrażnienie błony śluzowej naszego gardła i nosa. Po tym jak infekcja już się rozpocznie, następuje stopniowe rozszerzenie i wzrost przepuszczalności naszych naczyń krwionośnych. Zaczerwienienie i obrzęk błony śluzowej to typowe objawy przeziębienia i grypy. Jednocześnie gruczoły wydzielają większą ilość śluzu, co dla nas oznacza katar i towarzyszące mu kichanie. Objawom tym może towarzyszyć także stan podgorączkowy (na ogół do 38 stopni C) i suchy, meczący kaszel.
  Skuteczne zapobieganie przeziębieniom i grypie
  Najważniejsze, by ustrzec się choroby jest unikanie kontaktu z osobami chorymi. I to może być ciekawe, choć nic nie zrozumiałam Tak sądzę.

  Odpowiedz
 32. Pogadajmy o tym. układ i dajmy sobie trochę czasu Rocznie na czerniaka choruje 2 tys. Polaków, z czego 800 umiera! Inne nowotwory skóry – jak np. rak podstawnokomórkowy – są kilkukrotnie rzadsze, łatwiejsze do wykrycia i znacznie rzadziej są przyczyną śmierci. Część badań sugeruje, że opalanie się zwiększa częstość występowania innego nowotworu i to wcale nie skóry, a węzłów chłonnych – chłoniaka nieziarniczego. Dermatolog mówi „nie” Nie od dziś wiadomo, że od słońca robią się zmarszczki. Ale dopiero trzy lata temu poznaliśmy mechanizm ich powstawania. Ale dopiero trzy lata temu poznaliśmy mechanizm ich powstawania. Cały proces rozpoczyna się szybciej i przebiega znacznie efektywniej, niż podejrzewano. Wyzwalają go bardzo małe dawki promieniowania, nie powodujące nawet delikatnego zaczerwienienia skóry. Okazało się, że promieniom słonecznym potrzeba zaledwie kilku minut do zapoczątkowania procesu starzenia się skóry. I to także jest taczej bez sensu Tak uważam.

  Odpowiedz
 33. Myślę, że to jest bez sensu Zatem więc. Przeziębienie ujawnia się w ciągu kilkunastu godzin do jednej doby. Początkowo pojawia się niewielki ból gardła i nieżyt błony śluzowej jamy nosowej ? katar. Następnie dołącza się kichanie i niekiedy zapalenie spojówek z przekrwieniem. Ujawnia się również gorączka. Ujawnia się również gorączka. Błona śluzowa gardła bywa silne przekrwiona, migdałki są powiększone, obecny jest uporczywy ból głowy. Wirusy powodujące przeziębienie i grypę atakują układ oddechowy i – mnożąc się –wywołują reakcje obronne organizmu. Ty z trudem znosisz walkę, jaką toczy twoje ciało. Boli cię gardło, masz katar, kaszlesz i ogólnie fatalnie się czujesz. Najważniejsze objawy w obu przypadkach są dość podobne, dlatego łatwo pomylić obie choroby. Może właśnie to pozbawione sensu jest Tak uważam.

  Odpowiedz
 34. To jest taczej bez sensu Zatem więc.
  Przeziębienie to inaczej zakażenie górnych dróg oddechowych lub ostry nieżyt nosa wywołany wirusem. Przeziębienie określane jest także, jako wirusowe zapalenie górnych dróg oddechowych co, jak łatwo się domyślić oznacza, zaatakowane zostały nasze: nos i gardło.
  Wirusy przeziębienia oddziałują poprzez podrażnienie błony śluzowej naszego gardła i nosa. Po tym jak infekcja już się rozpocznie, następuje stopniowe rozszerzenie i wzrost przepuszczalności naszych naczyń krwionośnych. Zaczerwienienie i obrzęk błony śluzowej to typowe objawy przeziębienia i grypy. Jednocześnie gruczoły wydzielają większą ilość śluzu, co dla nas oznacza katar i towarzyszące mu kichanie. Zaczerwienienie i obrzęk błony śluzowej to typowe objawy przeziębienia i grypy. Jednocześnie gruczoły wydzielają większą ilość śluzu, co dla nas oznacza katar i towarzyszące mu kichanie. Objawom tym może towarzyszyć także stan podgorączkowy (na ogół do 38 stopni C) i suchy, meczący kaszel.
  Skuteczne zapobieganie przeziębieniom i grypie
  Najważniejsze, by ustrzec się choroby jest unikanie kontaktu z osobami chorymi. Pomocne może też być także przygotowanie naszego organizmu do okresu próby jesienno-zimowej i stosowanie preparatów pomagających wzmocnić naszą odporność (burak czerwony, preventic, tran w kapsułkach). Pamiętajmy również, aby dbać o właściwy stan śluzówek nosa i odpowiednie nawilżenie powietrza tam gdzie się aktualnie znajdujemy. No i po za tym -nie piszmy już o tym.

  Odpowiedz
 35. układ – co by tu jeszcze dodać… Lepiej nie. układ a tak ogólnie i to było na tyle.

  Odpowiedz
 36. układ – nie warto o tym gadać. Najgroźniejszy z nich to czerniak złośliwy, który szybko rozsiewa się po organizmie, a daje niezbyt dokuczliwe objawy – najczęściej to tylko powiększająca się plamka na skórze. Rocznie na czerniaka choruje 2 tys. Polaków, z czego 800 umiera! Inne nowotwory skóry – jak np. rak podstawnokomórkowy – są kilkukrotnie rzadsze, łatwiejsze do wykrycia i znacznie rzadziej są przyczyną śmierci. Część badań sugeruje, że opalanie się zwiększa częstość występowania innego nowotworu i to wcale nie skóry, a węzłów chłonnych – chłoniaka nieziarniczego. Dermatolog mówi „nie” Nie od dziś wiadomo, że od słońca robią się zmarszczki. Część badań sugeruje, że opalanie się zwiększa częstość występowania innego nowotworu i to wcale nie skóry, a węzłów chłonnych – chłoniaka nieziarniczego. Dermatolog mówi „nie” Nie od dziś wiadomo, że od słońca robią się zmarszczki. Ale dopiero trzy lata temu poznaliśmy mechanizm ich powstawania. Cały proces rozpoczyna się szybciej i przebiega znacznie efektywniej, niż podejrzewano. Wyzwalają go bardzo małe dawki promieniowania, nie powodujące nawet delikatnego zaczerwienienia skóry. O! a tak po przy okazji dajmy sobie spokój z tym.

  Odpowiedz
 37. układ – co można jeszcze powiedzieć? Lepiej nie. Często do infekcji dochodzi poprzez spojówki. Z dolegliwościami należy zgłosić się do internisty lub lekarza rodzinnego. Warto uważać na to schorzenie.
  Przeziębienie to inaczej zakażenie górnych dróg oddechowych lub ostry nieżyt nosa wywołany wirusem.
  Przeziębienie to inaczej zakażenie górnych dróg oddechowych lub ostry nieżyt nosa wywołany wirusem. Przeziębienie określane jest także, jako wirusowe zapalenie górnych dróg oddechowych co, jak łatwo się domyślić oznacza, zaatakowane zostały nasze: nos i gardło.
  Wirusy przeziębienia oddziałują poprzez podrażnienie błony śluzowej naszego gardła i nosa. Po tym jak infekcja już się rozpocznie, następuje stopniowe rozszerzenie i wzrost przepuszczalności naszych naczyń krwionośnych. Ech.. bajde łej jak mówią angole – nie da się o tym poważnie myśleć.

  Odpowiedz
 38. układ – nie warto o tym gadać. Ech.. bajde łej jak mówią angole może już wystarczy.

  Odpowiedz
 39. Dodajmy jeszcze kilka słów o układ albo o czymkolwiek Rocznie na czerniaka choruje 2 tys. Polaków, z czego 800 umiera! Inne nowotwory skóry – jak np. rak podstawnokomórkowy – są kilkukrotnie rzadsze, łatwiejsze do wykrycia i znacznie rzadziej są przyczyną śmierci. Część badań sugeruje, że opalanie się zwiększa częstość występowania innego nowotworu i to wcale nie skóry, a węzłów chłonnych – chłoniaka nieziarniczego. Dermatolog mówi „nie” Nie od dziś wiadomo, że od słońca robią się zmarszczki. Ale dopiero trzy lata temu poznaliśmy mechanizm ich powstawania. Ale dopiero trzy lata temu poznaliśmy mechanizm ich powstawania. Cały proces rozpoczyna się szybciej i przebiega znacznie efektywniej, niż podejrzewano. Wyzwalają go bardzo małe dawki promieniowania, nie powodujące nawet delikatnego zaczerwienienia skóry. Okazało się, że promieniom słonecznym potrzeba zaledwie kilku minut do zapoczątkowania procesu starzenia się skóry. Tyle czasu potrzeba do zapoczątkowania wzmożonej produkcji metaloproteinaz. W większych ilościach metaloproteinazy niszczą kolagen i elastynę – włókna białkowe nadające skórze sprężystość. układ a tak w ogóle to tyle misiaczki.

  Odpowiedz
 40. układ – i co tu jeszcze komentować? Chyba lepiej nie. Często do infekcji dochodzi poprzez spojówki. Z dolegliwościami należy zgłosić się do internisty lub lekarza rodzinnego. Warto uważać na to schorzenie.
  Przeziębienie to inaczej zakażenie górnych dróg oddechowych lub ostry nieżyt nosa wywołany wirusem. Przeziębienie określane jest także, jako wirusowe zapalenie górnych dróg oddechowych co, jak łatwo się domyślić oznacza, zaatakowane zostały nasze: nos i gardło.
  Po tym jak infekcja już się rozpocznie, następuje stopniowe rozszerzenie i wzrost przepuszczalności naszych naczyń krwionośnych. Zaczerwienienie i obrzęk błony śluzowej to typowe objawy przeziębienia i grypy. Jednocześnie gruczoły wydzielają większą ilość śluzu, co dla nas oznacza katar i towarzyszące mu kichanie. Objawom tym może towarzyszyć także stan podgorączkowy (na ogół do 38 stopni C) i suchy, meczący kaszel.
  Skuteczne zapobieganie przeziębieniom i grypie
  Najważniejsze, by ustrzec się choroby jest unikanie kontaktu z osobami chorymi. Ech.. a tak po przy okazji może już wystarczy.

  Odpowiedz
 41. Pomówmy teraz o… układ i dajmy sobie trochę czasu Sięgasz, więc po jakieś tabletki, które pomagają doraźnie i po ich odstawieniu znów masz problemy z bezsennością. Nie zawsze pomogą…

  I tak w kółko. Kolejna nieprzespana doba i czujesz symptomy rozdrażnienia, masz zmiany nastroju oraz brak zainteresowania otoczeniem. Dalszy brak snu wywołuje u Ciebie objawy podniecenia i kłopoty ze wzrokiem, po których następuje zwiększona wrażliwość na ból. Pojawia się zamęt umysłowy i agresywność. Niewyspanie sprawia, iż w ciągu dnia wciąż odczuwamy zmęczenie i rozdrażnienie. Dalszy brak snu wywołuje u Ciebie objawy podniecenia i kłopoty ze wzrokiem, po których następuje zwiększona wrażliwość na ból. Pojawia się zamęt umysłowy i agresywność. Niewyspanie sprawia, iż w ciągu dnia wciąż odczuwamy zmęczenie i rozdrażnienie. Bardzo często winę zrzucamy na stres i szybkie tempo życia. Częściej jest to zachwianie całej równowagi procesów biologicznych, jakie zachodzą w organizmie. I to także jest taczej bez sensu Tak uważam.

  Odpowiedz
 42. To ciekawe Chyba…. rak podstawnokomórkowy – są kilkukrotnie rzadsze, łatwiejsze do wykrycia i znacznie rzadziej są przyczyną śmierci. Część badań sugeruje, że opalanie się zwiększa częstość występowania innego nowotworu i to wcale nie skóry, a węzłów chłonnych – chłoniaka nieziarniczego. Dermatolog mówi „nie” Nie od dziś wiadomo, że od słońca robią się zmarszczki. Ale dopiero trzy lata temu poznaliśmy mechanizm ich powstawania. Okazało się, że promieniom słonecznym potrzeba zaledwie kilku minut do zapoczątkowania procesu starzenia się skóry. Tyle czasu potrzeba do zapoczątkowania wzmożonej produkcji metaloproteinaz. W większych ilościach metaloproteinazy niszczą kolagen i elastynę – włókna białkowe nadające skórze sprężystość. Po trzech minutach opalania stężenie tych enzymów przekracza normę od 6 do 60 razy (w zależności m.iA własnie to chyba nie ma sensu… Zatem….

  Odpowiedz
 43. układ – nie warto o tym pisać.
  Medycyna od zawsze walczyła z chorobami zakaźnymi, znajdując często prymitywne środki zaradcze. I tak na przykład, przeciwko dżumie zalecano "ocet siedmiu złodziei" – ocet winny, w którym przez 12 dni moczono piołun, rutę, rozmaryn, szałwię i inne zioła. Dziś wiemy, że są to rośliny zawierające olejki eteryczne, o silnych właściwościach bakteriobójczych. Innym sposobem ochrony przed "morowym powietrzem" było… picie na umór, bardzo zresztą słuszne, gdyż przesycony alkoholem organizm jest o wiele mniej podatny na zakażenie.
  Przeciwko chorobom stosowano często bardzo drastyczne metody. Jedynym sposobem walki ze wścieklizną było wypalanie pogryzionego miejsca rozgrzanym do czerwoności żelazem. Oczywiście o środkach znieczulających nikt wówczas nie myślał. Najczęściej jednak chorych zakaźnie izolowano, gdzie, opuszczeni, umierali lub po prostu zabijano. W Europie wszystko to należy dziś do przeszłości. Co chyba może jest pozbawione sensu Tak sądzę.

  Odpowiedz
 44. Słyszałem że to prawda. układ i dajmy sobie trochę czasu Z dolegliwościami należy zgłosić się do internisty lub lekarza rodzinnego. Warto uważać na to schorzenie.
  Przeziębienie to inaczej zakażenie górnych dróg oddechowych lub ostry nieżyt nosa wywołany wirusem. Przeziębienie określane jest także, jako wirusowe zapalenie górnych dróg oddechowych co, jak łatwo się domyślić oznacza, zaatakowane zostały nasze: nos i gardło.

  Wirusy przeziębienia oddziałują poprzez podrażnienie błony śluzowej naszego gardła i nosa. Po tym jak infekcja już się rozpocznie, następuje stopniowe rozszerzenie i wzrost przepuszczalności naszych naczyń krwionośnych. Zaczerwienienie i obrzęk błony śluzowej to typowe objawy przeziębienia i grypy. Jednocześnie gruczoły wydzielają większą ilość śluzu, co dla nas oznacza katar i towarzyszące mu kichanie. Objawom tym może towarzyszyć także stan podgorączkowy (na ogół do 38 stopni C) i suchy, meczący kaszel.
  Skuteczne zapobieganie przeziębieniom i grypie
  Najważniejsze, by ustrzec się choroby jest unikanie kontaktu z osobami chorymi. układ a tak po prostu i to tyle.

  Odpowiedz
 45. układ – co można jeszcze powiedzieć? Lepiej nie. Warto uważać na to schorzenie.
  Przeziębienie to inaczej zakażenie górnych dróg oddechowych lub ostry nieżyt nosa wywołany wirusem. Przeziębienie określane jest także, jako wirusowe zapalenie górnych dróg oddechowych co, jak łatwo się domyślić oznacza, zaatakowane zostały nasze: nos i gardło.
  Wirusy przeziębienia oddziałują poprzez podrażnienie błony śluzowej naszego gardła i nosa. Po tym jak infekcja już się rozpocznie, następuje stopniowe rozszerzenie i wzrost przepuszczalności naszych naczyń krwionośnych. Zaczerwienienie i obrzęk błony śluzowej to typowe objawy przeziębienia i grypy. Zaczerwienienie i obrzęk błony śluzowej to typowe objawy przeziębienia i grypy. Jednocześnie gruczoły wydzielają większą ilość śluzu, co dla nas oznacza katar i towarzyszące mu kichanie. Objawom tym może towarzyszyć także stan podgorączkowy (na ogół do 38 stopni C) i suchy, meczący kaszel.
  Skuteczne zapobieganie przeziębieniom i grypie
  Najważniejsze, by ustrzec się choroby jest unikanie kontaktu z osobami chorymi. Pomocne może też być także przygotowanie naszego organizmu do okresu próby jesienno-zimowej i stosowanie preparatów pomagających wzmocnić naszą odporność (burak czerwony, preventic, tran w kapsułkach). Pamiętajmy również, aby dbać o właściwy stan śluzówek nosa i odpowiednie nawilżenie powietrza tam gdzie się aktualnie znajdujemy. układ a tak po prostu to tyle badyle.

  Odpowiedz
 46. Pomówmy teraz o… układ i także dodajmy Inne nazwy tej witaminy to biotyna, witamina H, koenzym R, czynnik ochronny X. Dzięki zawartości cząsteczek siarki biotyna ma wpływ na zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci. Reguluje aktywność gruczołów łojowych i potowych. Jest stosowana we wspomaganiu leczenia łysienia i chorób skóry (trądzik, łojotok, łupież). Biotyna wchłania się lepiej w towarzystwie kompleksu witamin z grupy B, magnezu i manganu. Współdziała z witaminami B5, B9 oraz B12. Współdziała z witaminami B5, B9 oraz B12. Może też łagodzić objawy niedoboru kwasu pantotenowego i cynku. Razem z witaminą K uczestniczy w syntezie protrombiny, która odpowiada za krzepliwość krwi. W 1927 Boas i współpracownicy wywołali zmiany na skórze u szczurów, następnie podawali różne produkty spożywcze określając skuteczność leczenia choroby skóry. Nieznany jeszcze czynnik, skuteczny w leczeniu zmian skórnych, György nazwał witaminą H od niemieckiego słowa Haut – skóra. W 1935 Kögl doniósł o wyizolowaniu z żółtka jaja krystalicznego związku, który pobudzał wzrost drożdży. układ a tak w ogóle – nie warto o tym dłużej gadać.

  Odpowiedz
 47. Ale to chyba pozbawione sensu jest Zatem więc. Endorfiny (dla tych, którzy znają słowo, ale nie rzeczywiste funkcje tych cząsteczek) są w organizmie domowej roboty opiatami, receptorami i działaniem przypominają łagodzącą ból morfinę. Jak jednak mówi Matthew Hill, adiunkt Rockefeller University w Nowym Jorku, stosunkowo duże cząsteczki endorfin nie są w stanie przekroczyć bariery krew-mózg. Innymi słowy, znalezienie endorfin we krwi po wysiłku nie może być dowodem, że substancje mają wpływ na umysł. Toteż naukowcy zaczęli szukać innych kandydatów, by wyjaśnić euforię biegaczy. Pojawiają się badania wskazujące, że zupełnie inny układ neurochemiczny – endokanabinoidowy – może być w większym stopniu odpowiedzialny za to odczucie.
  W przełomowym eksperymencie z 2003 roku naukowcy z Georgia Institute of Technology wykazali, że 50 minut szybkiego biegu na bieżni lub jazdy na rowerze stacjonarnym znacznie zwiększa poziom cząsteczek endokanabinoidów we krwi grupy studentów. Układ endokanabinoidowy po raz pierwszy zbadano kilka lat wcześniej, kiedy naukowcy postanowili ustalić, jak marihuana działa na organizm. Okazało się, że grupa receptorów, skupionych w mózgu, ale występujących również w innych częściach ciała, pozwala aktywnemu składnikowi marihuany wiązać się z układu nerwowym i wyzwalać reakcje, które zmniejszają ból i lęk i wprowadzają w stan beztroskiego zadowolenia. I co jeszcze bardziej intrygujące, badacze odkryli, że przy właściwej stymulacji organizm wytwarza własne kanabinoidy (endokanabinoidy). Co chyba może jest pozbawione sensu .

  Odpowiedz
 48. układ – co by tu jeszcze dodać… Lepiej nie. Rocznie na czerniaka choruje 2 tys. Polaków, z czego 800 umiera! Inne nowotwory skóry – jak np. rak podstawnokomórkowy – są kilkukrotnie rzadsze, łatwiejsze do wykrycia i znacznie rzadziej są przyczyną śmierci. Część badań sugeruje, że opalanie się zwiększa częstość występowania innego nowotworu i to wcale nie skóry, a węzłów chłonnych – chłoniaka nieziarniczego. Dermatolog mówi „nie” Nie od dziś wiadomo, że od słońca robią się zmarszczki. Ale dopiero trzy lata temu poznaliśmy mechanizm ich powstawania. Cały proces rozpoczyna się szybciej i przebiega znacznie efektywniej, niż podejrzewano. Wyzwalają go bardzo małe dawki promieniowania, nie powodujące nawet delikatnego zaczerwienienia skóry. Okazało się, że promieniom słonecznym potrzeba zaledwie kilku minut do zapoczątkowania procesu starzenia się skóry. Tyle czasu potrzeba do zapoczątkowania wzmożonej produkcji metaloproteinaz. W większych ilościach metaloproteinazy niszczą kolagen i elastynę – włókna białkowe nadające skórze sprężystość. Po trzech minutach opalania stężenie tych enzymów przekracza normę od 6 do 60 razy (w zależności m.i O! bajde łej jak mówią angole może już wystarczy.

  Odpowiedz
 49. Pogadajmy o tym. układ i dajmy sobie trochę czasu Na grypę typu C szczególnie narażone są dzieci, bo u nich ma ona najpoważniejszy przebieg. Grypa i schorzenia grypopodobne to jedne z najbardziej kosztownych chorób obciążających budżety państw, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Wirus grypy jest przenoszony głównie drogą kropelkową ( np. kaszel, kichanie) najczęściej w sezonie jesienno – zimowym. kaszel, kichanie) najczęściej w sezonie jesienno – zimowym.
  Poczytaj także o tym czym jest grypa i przeziębienie na innym blogu. Poczytaj też o tym, jakie skutki grożą gdy przedawkujesz paracetamol.
  Zarażeniu sprzyjają niskie temperatury, gdyż wirusy doskonale czują się w dolnych granicach temperatur. Choć przyjmuje się, że największego ryzyko zakażenia następuje jesienią i wczesną zimą. Po przebyciu drogi z jednego organizmu ludzkiego na drugi, wirus grypy „lokuje się” w komórkach nabłonka błon śluzowych górnych dróg oddechowych, szybko wnika do nich, aby móc się dalej namnażać. Co chyba może jest pozbawione sensu Tak sądzę.

  Odpowiedz
 50. układ – nie mam zdania na ten temat. układ a tak ogólnie to tyle misiaczki.

  Odpowiedz
 51. układ – nie mam zdania na ten temat. układ a tak po prostu to tyle misiaczki.

  Odpowiedz
 52. układ – co można jeszcze powiedzieć? Chyba lepiej nie.
  Medycyna od zawsze walczyła z chorobami zakaźnymi, znajdując często prymitywne środki zaradcze. I tak na przykład, przeciwko dżumie zalecano "ocet siedmiu złodziei" – ocet winny, w którym przez 12 dni moczono piołun, rutę, rozmaryn, szałwię i inne zioła. Dziś wiemy, że są to rośliny zawierające olejki eteryczne, o silnych właściwościach bakteriobójczych. Innym sposobem ochrony przed "morowym powietrzem" było… Innym sposobem ochrony przed "morowym powietrzem" było… picie na umór, bardzo zresztą słuszne, gdyż przesycony alkoholem organizm jest o wiele mniej podatny na zakażenie.
  Przeciwko chorobom stosowano często bardzo drastyczne metody. Jedynym sposobem walki ze wścieklizną było wypalanie pogryzionego miejsca rozgrzanym do czerwoności żelazem. Poza tym sądzę, że to jest bez sensu Tak sądzę.

  Odpowiedz
 53. Dodajmy jeszcze kilka słów o układ albo dajmy sobie spokój Inne nazwy tej witaminy to biotyna, witamina H, koenzym R, czynnik ochronny X. Dzięki zawartości cząsteczek siarki biotyna ma wpływ na zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci. Reguluje aktywność gruczołów łojowych i potowych. Jest stosowana we wspomaganiu leczenia łysienia i chorób skóry (trądzik, łojotok, łupież). Biotyna wchłania się lepiej w towarzystwie kompleksu witamin z grupy B, magnezu i manganu. Współdziała z witaminami B5, B9 oraz B12. Jest stosowana we wspomaganiu leczenia łysienia i chorób skóry (trądzik, łojotok, łupież). Biotyna wchłania się lepiej w towarzystwie kompleksu witamin z grupy B, magnezu i manganu. Współdziała z witaminami B5, B9 oraz B12. Może też łagodzić objawy niedoboru kwasu pantotenowego i cynku. Razem z witaminą K uczestniczy w syntezie protrombiny, która odpowiada za krzepliwość krwi. W 1927 Boas i współpracownicy wywołali zmiany na skórze u szczurów, następnie podawali różne produkty spożywcze określając skuteczność leczenia choroby skóry. Och… a tak po przy okazji może już wystarczy.

  Odpowiedz
 54. układ – co by tu jeszcze dodać… Chyba lepiej nie. Masz ustabilizowaną pozycję zawodową, odchowane dzieci. Możesz prowadzić aktywne życie zawodowe i towarzyskie oraz poświęcać się swoim pasjom. We znaki dają ci się dolegliwości wywołane spadkiem hormonów w organizmie. To naturalne i nieuchronne zmiany, postaraj się jednak, by nie wpłynęły niekorzystnie na twoje zdrowie.
  Za co odpowiadają hormony? Skłonność do tycia, kłopoty z cerą i zatrzymanie miesiączki mogą być spowodowane przez policystyczne jajniki (PCO). Dlatego zachęcam, by umówiła się pani do ginekologa endokrynologa. To naturalne i nieuchronne zmiany, postaraj się jednak, by nie wpłynęły niekorzystnie na twoje zdrowie.
  Za co odpowiadają hormony? Skłonność do tycia, kłopoty z cerą i zatrzymanie miesiączki mogą być spowodowane przez policystyczne jajniki (PCO). Dlatego zachęcam, by umówiła się pani do ginekologa endokrynologa. Na pewno zleci on przezpochwowe USG, które pokaże, czy na jajnikach są torbiele. Aby jednak potwierdzić lub wykluczyć chorobę, niezbędne są badania krwi, a konkretnie ocena zawartości krążących w niej hormonów: sterujących pracą jajników (LH i FSH), progesteronu, estrogenów i androgenów. Ponadto, gdy jajniki są usiane pęcherzykami, we krwi jest za dużo cukru, cholesterolu całkowitego i „złego” LDL, a za mało „dobrego” HDL. układ a tak w ogóle i to tyle.

  Odpowiedz
 55. Dodajmy kilka słów o układ albo o czymkolwiek Istnieją także takie hormony, które wywierają wpływ na funkcjonowanie wszystkich tkanek organizmu. Jesteś dojrzałą kobietą. Masz ustabilizowaną pozycję zawodową, odchowane dzieci. Możesz prowadzić aktywne życie zawodowe i towarzyskie oraz poświęcać się swoim pasjom. To naturalne i nieuchronne zmiany, postaraj się jednak, by nie wpłynęły niekorzystnie na twoje zdrowie.
  Za co odpowiadają hormony? Skłonność do tycia, kłopoty z cerą i zatrzymanie miesiączki mogą być spowodowane przez policystyczne jajniki (PCO). Dlatego zachęcam, by umówiła się pani do ginekologa endokrynologa. Na pewno zleci on przezpochwowe USG, które pokaże, czy na jajnikach są torbiele. układ a tak po prostu -nie warto o tym więcej pisać.

  Odpowiedz
 56. Słyszałem że to prawda. układ i także dodajmy Polaków, z czego 800 umiera! Inne nowotwory skóry – jak np. rak podstawnokomórkowy – są kilkukrotnie rzadsze, łatwiejsze do wykrycia i znacznie rzadziej są przyczyną śmierci. Część badań sugeruje, że opalanie się zwiększa częstość występowania innego nowotworu i to wcale nie skóry, a węzłów chłonnych – chłoniaka nieziarniczego. Dermatolog mówi „nie” Nie od dziś wiadomo, że od słońca robią się zmarszczki. Cały proces rozpoczyna się szybciej i przebiega znacznie efektywniej, niż podejrzewano. Wyzwalają go bardzo małe dawki promieniowania, nie powodujące nawet delikatnego zaczerwienienia skóry. Okazało się, że promieniom słonecznym potrzeba zaledwie kilku minut do zapoczątkowania procesu starzenia się skóry. Tyle czasu potrzeba do zapoczątkowania wzmożonej produkcji metaloproteinaz. W większych ilościach metaloproteinazy niszczą kolagen i elastynę – włókna białkowe nadające skórze sprężystość. Po trzech minutach opalania stężenie tych enzymów przekracza normę od 6 do 60 razy (w zależności m.i układ a tak po prostu i to tyle.

  Odpowiedz
 57. Dodajmy kilka słów o układ albo i o czym innym Świadectwem przeszłych czasów są dziś szokujące obrazy Hieronima Boscha i Pietera Bruegela Starszego, czy postaci przedstawione w ołtarzu Wita Stwosza.
  Medycyna od zawsze walczyła z chorobami zakaźnymi, znajdując często prymitywne środki zaradcze. I tak na przykład, przeciwko dżumie zalecano "ocet siedmiu złodziei" – ocet winny, w którym przez 12 dni moczono piołun, rutę, rozmaryn, szałwię i inne zioła. Dziś wiemy, że są to rośliny zawierające olejki eteryczne, o silnych właściwościach bakteriobójczych. Dziś wiemy, że są to rośliny zawierające olejki eteryczne, o silnych właściwościach bakteriobójczych. Innym sposobem ochrony przed "morowym powietrzem" było… No i po za tym może już wystarczy.

  Odpowiedz
 58. Dodajmy jeszcze kilka słów o układ albo o czymkolwiek
  Zapalenia ucha środkowego dzielimy na ostre i przewlekłe.
  O ostrym zapaleniu mówimy, gdy czas trwania choroby ogranicza się do 3 tygodni. O przewlekłym zapaleniu mówimy, gdy czas choroby przekracza 3 miesiące. Przyczyną przewlekłego zapalenia ucha środkowego jest niewyleczone do końca ostre zapalenie.
  Ostre zapalenia ucha środkowego zdarzają się głównie u dzieci, jednak zapadają na nie również dorośli. Objawy to ból ucha, uczucie napięcia i pełności w uchu. Pacjent często gorzej słyszy chorym uchem. Pojawiają się też objawy ogólne, takie jak gorączka, u dzieci często wysoka, dochodząca nawet do 40 stopni Celsjusza, oraz uczucie ogólnego rozbicia. układ a tak po prostu to tyle misiaczki.

  Odpowiedz
 59. To się kupy nie trzyma Zatem więc. Polaków, z czego 800 umiera! Inne nowotwory skóry – jak np. rak podstawnokomórkowy – są kilkukrotnie rzadsze, łatwiejsze do wykrycia i znacznie rzadziej są przyczyną śmierci. Część badań sugeruje, że opalanie się zwiększa częstość występowania innego nowotworu i to wcale nie skóry, a węzłów chłonnych – chłoniaka nieziarniczego. Dermatolog mówi „nie” Nie od dziś wiadomo, że od słońca robią się zmarszczki. Dermatolog mówi „nie” Nie od dziś wiadomo, że od słońca robią się zmarszczki. Ale dopiero trzy lata temu poznaliśmy mechanizm ich powstawania. Cały proces rozpoczyna się szybciej i przebiega znacznie efektywniej, niż podejrzewano. Wyzwalają go bardzo małe dawki promieniowania, nie powodujące nawet delikatnego zaczerwienienia skóry. Dlatego to się kupy nie trzyma Tak sądzę.

  Odpowiedz
 60. A to się trzyma tzw. kupy i w ogóle jest gites Zatem więc. Świadectwem przeszłych czasów są dziś szokujące obrazy Hieronima Boscha i Pietera Bruegela Starszego, czy postaci przedstawione w ołtarzu Wita Stwosza.
  Medycyna od zawsze walczyła z chorobami zakaźnymi, znajdując często prymitywne środki zaradcze. I tak na przykład, przeciwko dżumie zalecano "ocet siedmiu złodziei" – ocet winny, w którym przez 12 dni moczono piołun, rutę, rozmaryn, szałwię i inne zioła. Dziś wiemy, że są to rośliny zawierające olejki eteryczne, o silnych właściwościach bakteriobójczych. Innym sposobem ochrony przed "morowym powietrzem" było… Dziś wiemy, że są to rośliny zawierające olejki eteryczne, o silnych właściwościach bakteriobójczych. Innym sposobem ochrony przed "morowym powietrzem" było… układ a tak po prostu to tyle badyle.

  Odpowiedz
 61. Powiedzmy kilka słów o tym układ albo o czym innym Ech.. bajde łej jak mówią angole – nie warto o tym poważnie coś pisać.

  Odpowiedz
 62. A to się trzyma tzw. kupy i w ogóle jest gites . Przyczyną łatwego męczenia i pocenia się może być np. nadczynność tarczycy. Innymi powodami występowania tego problemu są: niezdrowy styl życia, brak aktywności fizycznej, złe odżywianie się, otyłość i predyspozycje genetyczne.
  Co zrobić by nogi nie bolały? Połowa sukcesu to odpowiednie buty. I pewnie nie byłoby z tym zbyt wielkiego „bólu”, gdyby nie to, że ten obcas często jest po prostu za wysoki. Nie każda z nas,na co dzień nosi buty na obcasie, więc nie jesteśmy przyzwyczajone, a raczej nasze nogi nie są przyzwyczajone do rozkładania całego ciężaru właśnie na takiej wysokości obcasa. A nienaturalne ułożenie stóp sprawia nie tylko trudność w tańcu, ale po prostu w chodzeniu. Nogi męczą się w błyskawicznym tempie i wtedy nie w głowie nam zabawa. A jeśli nie zważamy na dolegliwości nóg – tak szampański mamy już nastrój – kolejny dzień może się dla nas okazać katastrofą. A własnie to chyba nie ma sensu… Tak uważam.

  Odpowiedz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: